Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

Medzinárodná vedecká konferencie Res socialis 2017

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti pripravovanú medzinárodnú vedeckú konferenciu Res socialis 2017 s podnázvom Sociálna práca v meniacej sa Európe, ktorá sa bude konať v dňoch 27.-28. apríla na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Viac informácií, vrátane prihlasovacieho formulára nájdete na stránke podujatia.

 

 

Pozvánka na konferenciu Deti v sieti

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej svetovej vedeckej konferencii pod názvom Deti v sieti: sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania detí 2017, ktorá sa uskutoční dňa 4. mája 2017 v Bratislave. Viac informácií o podujatí môžete nájsť na stránke organizátora Rady pre práva dieťaťa.

Svetový deň sociálnej práce 2017

Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov už vyše tridsať rokov vyhlasuje Svetový deň sociálnej práce. Tento deň pripadá vždy na tretí utorok v mesiaci marec. V tomto roku je týmto dňom 21. marec. Nosnou témou, vyhlásenou Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov, je podpora spoločenstva a udržateľnosť životného prostredia.

Svetový deň sociálnej práce poukazuje na zmysel sociálnej práce ako plnohodnotnej profesie a zdôrazňuje jej spoločenský význam na inštitucionálnej, regionálnej a národnej úrovni, informuje o význame sociálnej práce pre spoločnosť a obhajuje záujmy sociálnej práce v ekonomických a politických systémoch.

Hlavnými princípmi sociálnej práce sú: rešpekt k vrodenej hodnote a dôstojnosti ľudských bytostí, zamedzenie bezprávia, rešpektovanie odlišnosti a dodržiavanie ľudských práv a sociálnej spravodlivosti.

Sociálna práca hovorí o prepojenosti ľudských práv s kolektívnou zodpovednosťou. Myšlienka kolektívnej zodpovednosti zdôrazňuje význam vytvárania vzájomných vzťahov v rámci komunity a poukazuje na to, že ľudské práva jednotlivca môžu byť každodenne naplnené iba vtedy, ak dokážeme na seba prevziať zodpovednosť jeden za druhého a za prostredie, v ktorom žijeme. Sociálna práca tak rešpektuje vzájomnú závislosť medzi ľuďmi a prostredím.

Sociálna práca je na prax orientovaná profesia a zároveň vedecká disciplína, ktorej základným poslaním je podporovať sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť a posilnenie práv a slobôd ľudí. Pokiaľ je to možné, sociálni pracovníci pracujú viac s ľuďmi ako iba pre ľudí. Prax sociálnej práce pokrýva celý rad aktivít, vrátane rôznych foriem terapie a poradenstva, skupinovej a komunitnej práce, formulovania politiky a analýz, obhajovania a politických intervencií.

World Social Work Day 2017