Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

Sociálna práca v zdravotníctve

V piatok, 10. marca 2017, zorganizovala Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce pracovné stretnutie odborníkov z rôznych profesií,  zástupcov z radov akademikov, ako aj praktikov. Stretli sa spolu sociálni pracovníci, lekári, psychológovia, zdravotné sestry a spoločne sa venovali riešeniu problematiky výkonu sociálnej práce v zdravotníctve a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom tohto, ako aj ďalších plánovaných stretnutí, je vytvorenie podkladového materiálu pre komoru, ktorý bude použitý pri riešení vyššie popísanej problematiky. Považujeme za dôležité na začiatku zjednotiť východiská a vízie, ktoré sa k riešeniu danej problematiky viažu a k tomu majú slúžiť aj spoločné pracovné stretnutia, ktoré ponúkajú príležitostí na diskusiu odborníkov k danej téme.

Na základe spracovaných podkladov budú následne vypracované ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné pripraviť v procese riešenia problematiky výkonu sociálnej práce v zdravotníctve a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte MZ SR. Čaká nás ešte veľa práce, zapojení odborníci však majú silu a chuť nám pomáhať, za čo sme im veľmi vďační. Najbližšie spoločné pracovné stretnutie k tejto problematike sa uskutoční 11. apríla 2017.

Po zosúladení spoločných východísk a vízií sa zástupcovia komory stretnú so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR a dohodnú konkrétne kroky, ktoré spoločne urobia pre riešenie predmetnej problematiky.

 

Reflexie sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu profesijnej komory

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte nám prosím, požiadať Vás o niekoľko minút Vášho času na vyplnenie nasledujúceho výskumného dotazníka k téme – Reflexie sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu profesijnej komory.

Hlavným cieľom výskumu je zosumarizovať čo možno najväčšie množstvo reflexií od Vás – sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktoré môžu v budúcnosti slúžiť pre potreby zdokonalenia aktuálne nastaveného systému a zlepšiť podmienky výkonu Vašej profesie.

Výskumný dotazník je dostupný na nasledujúcom linku

https://www.survio.com/survey/d/K7D9G6H4C8Y8L4J8H

Vopred Vám srdečne ďakujeme.

Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pre kvalitný výkon sociálnej práce je potrebné ju vykonávať aj eticky citlivo. Prostredníctvom predkladaného dotazníka sa snažíme identifikovať profesijné hodnoty sociálnej práce v Slovenskej republike a ich preferencie vzhľadom na určenie kľúčových hodnôt profesie. Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Výskum je anonymný a jeho výsledky budú slúžiť k vyhodnoteniu preferencií kľúčových hodnôt sociálnej práce na Slovensku, čo pomôže nielen k jasnému vymedzeniu, ale umožní porovnávať etiku sociálnej práce na Slovensku so zvyškom sveta. Zároveň veríme, že výsledky tohto výskumu môžu byť aj inšpiráciou pre prax sociálnej práce ako aj skvalitnenie výučby aj vo vzdelávateľských inštitúciách venujúcim sa vzdelávaniu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Kliknite sem pre načítanie prieskumu: http://vyskum.prohuman.sk/index.php/626888?token=52YnhO_cmSaPG6a&lang=sk

Ďakujeme za vašu ochotu a čas venovaný jeho vypĺňaniu. O výskumných výsledkoch vás budeme informovať aj prostredníctvom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Za riešiteľov výskumu: Andrej Mátel, Martina Romanová, Zuzana Senáriková, Peter Brnula, Tibor Roman