Záujem o členstvo

Pre členstvo v komore je potrebné splniť podmienky, definované zákonom č.219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jedná sa o nasledujúce podmienky:

  1. doložiť overenú fotokópiu dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia prvého, resp. druhého stupňa v študijnom programe sociálna práca, vydaného príslušnou vysokou školou, prípadne doložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu (Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov);
  2. doložiť potvrdenie Vášho zamestnávateľa o Vašom výkone sociálnej práce;
  3. podať písomnú žiadosť na adresu komory s vyššie spomínanými prílohami.

Formulár žiadosti, ako aj formulár potvrdenia od zamestnávateľa je potrebné si stiahnuť z tejto stránky.

Žiadosť, spolu s povinnými prílohami, je potrebné posielať na adresu:
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava
O Vašom zápise do zoznamu členov komory rozhodne po preskúmaní Vašej žiadosti a povinných príloh predstavenstvo komory na svojom najbližšom zasadnutí. O Vašom zápise, prípadne o dôvode Vášho nezapísania do zoznamu členov komory, budete obratom informovaný/á.

Žiadosť o členstvo v komore (.docx)
Formulár potvrdenia zamestnávateľa k žiadosti o členstvo v komore (.docx)
Zároveň Vás chceme informovať, že na ustanovujúcom sneme komory zo dňa 18.9.2015 si členovia komory odsúhlasili členský príspevok v sume 20 € za kalendárny rok. Žiadosť o uhradenie členského poplatku Vám príde až po Vašom zápise do zoznamu členov komory.