Samostatná prax

Novinkou v oblasti výkonu sociálnej práce v praxi je možnosť získať povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka podľa zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Toto povolenie vydáva profesijná rada Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Zoznam príslušných právnych predpisov, na ktoré sa výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka vzťahuje:

1. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novela účinná od 2.1.2016) – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20160102

Zoznam príslušných opatrení podľa § 73 ods. 4 písm. b) novelizovaného zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré môže vykonávať sociálny pracovník s povolením na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka:§ 11 ods. 3 písm. b);  § 12 ods. 1 písm. d);  sociálne poradenstvo podľa § 44a ods. 1 písm. a);  § 44a ods.1 písm. b);  povinnosť uvedená v § 14 ods. 1 druhej vete.

Podmienkou na vydanie povolenia je, aby

  • a) žiadateľ o povolenie spĺňal ustanovený kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti sociálnym pracovníkom, ktorým je získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, v prípade výkonu špecializovanej odbornej činnosti aj osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorým je absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre príslušný špecializovaný odbor sociálnej práce,
  • b) žiadateľ o povolenie vykonával sociálnu prácu v praxi najmenej tri roky,
  • c) výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, na ktorú sa vzťahuje povolenie, umožňoval právny predpis,
  • d) žiadateľ o povolenie bol bezúhonný,
  • e) žiadateľ o povolenie mal spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • f) žiadateľ o povolenie mal zabezpečenú supervíziu na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, pričom supervízia môže byť zabezpečená len fyzickou osobou, ktorá skončila odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej 240 hodín.
  • g) žiadateľovi o povolenie v období piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nebolo 1. odňaté povolenie podľa § 11 ods. 3 a 4 zákona okrem odňatia povolenia z dôvodu neplnenia podmienky podľa písmena c); 2.uložené disciplinárne opatrenie podľa § 25 ods. 2 písm. d) zákona, za opakované závažné porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. a).

Povinnosti držiteľa povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka
Sústavné vzdelávanie sociálnych pracovníkov, vykonávajúcich samostatnú prax
Platnosť povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka
Formulár žiadosti a formuláre povinných príloh
Financovanie výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka
Postup pri zakladaní slobodného povolania
Register povolení