Otázka:

Potrebuje sociálny pracovník, ktorý je registrovaný v registri povolení na výkon samostatnej praxe byť registrovaný aj na VÚC alebo je to potrebné len v prípade, že má sociálne poradenstvo a registruje sociálnu službu ?

Odpoveď:

každý sociálny pracovník, ktorý poskytuje sociálnu službu musí mať povolenie – register z príslušnej VÚC, čiže áno musí byť registrovaný aj na VÚC, Komora registruje len sociálnych pracovníkov, ktorým udeľuje súhlas na výkon praxe, ale neregistruje sociálnu službu , to musí v zmysle § 62 – § 69 vykonať len VÚC a to že má už soc. pracovník registrovanú soc. službu ale inú, nič neznamená, nakoľko má vydané nové IČO (akoby cez komoru) a preto sa musí služba žiadať ako nová, doteraz na VUC neregistrovaná, hoci je to ten istý človek.


Otázka:

Viete ma usmerniť vo veci zaradenia sociálneho asistenta a sociálnych pracovníkov do príslušných platových tried ?

1. ASISTENT SOCIÁLNEJ PRÁCE
Dosiahnuté vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore pedagogika (rok ukončenia 2009)
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna pedagogika (rok ukončenia 2012)
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  v odbore sociálna práca (rok ukončenia 2018)
v pracovnej pozícii sociálny asistent od roku 2016
Pracovná náplň: sprevádzanie a odborná pomoc mladým dospelým v Centre pre deti a rodiny
Zaradenie: 15.07.03 PLATOVÁ TRIEDA 7

2. SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA
vyššie odborné vzdelanie (nadstavbové štúdium sociálno-právna nadstavba)
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  v odbore sociálna práca (rok ukončenia 2015)
v pracovnej pozícii sociálny pracovník pracuje od roku 2009
Pracovná náplň: sociálna starostlivosť o deti na samostatne usporiadaných skupinách v centre pre deti a rodiny
Zaradenie: 15.07.03 PLATOVÁ TRIEDA 7

3. SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca
rigorózne štúdium ukončené rigoróznou skúškou v odbore sociálna práca
v pozícii sociálny pracovník pracuje od roku 2014
Pracovná náplň: sociálna starostlivosť o deti v profesionálnych rodinách v centre pre deti a rodiny

Zaradenie: ?

Odpoveď:

Podľa nášho názoru  1. asistent sociálnej práce a 2. sociálna  pracovníčka je zatriedenie správne. Sociálna pracovníčka /tretí dotaz/ chápeme tak, že potrebujete usmerniť v zaradení, preto odporúčame katalóg pracovných činností  15. Práca a sociálne veci  08/ 01, 02. Ďalej chceme uviesť, že na výkon sociálnej práce spĺňajú kvalifikačné predpoklady všetci zamestnanci. Dôležitá je však pracovná náplň a následne, ktorá z popísaných činností bude zaradená do najvyššej triedy.


Otázka:

Zaradil ma zamestnávateľ do správnej platovej triedy? (v zmysle novelizácie zákona č. 553/2003 účinnosťou od 01.01.2019) .

Som zamestnaná na Mestskom úrade. Od roku 2014 som vykonávala činnosť sociálneho pracovníka a od roku 2016 som vedúcou oddelenia správneho a organizačného s tým , že naďalej vykonávam celú agendu sociálneho pracovníka. Podľa nových pravidiel zaraďovania zamestnancov do platových tried ma zamestnávateľ preradil do platovej triedy 7. Avšak ja som toho názoru, že by som mala byť minimálne v triede 8, ak beriem do úvahy iba moju činnosť sociálneho pracovníka, nakoľko aj zákon o sociálnej práci uvádza, že sociálnym pracovníkom je osoba s VŠ II. stupeň. Platová trieda 8. hovorí, ak si všímame náročnosť práce, že na platovú triedu 8. je potrebné VŠ II. stupeň, čo aj sociálna práca vyžaduje. Preto som toho názoru, že minimálne do 8. platovej triedy ma mal zamestnávateľ zaradiť. 

Odpoveď:

Pri zatriedení je potrebné vychádzať z Nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z.  a Katalógu činností… 15. Práca a sociálne veci a 16. Samospráva. Odporúčame, aby bolo v pracovnej náplni jasne formulované a najlepšie doslova odpísané z katalógu činností v príslušnej triede, pretože činnosti v pracovnej náplni ak to nie je jasné  môžu byť zatriedené podľa nadriadeného v triedach  6 aj 8 ale, ak je len jeden bod z triedy 8  mal by byť zamestnanec zatriedený v 8. triede.

C. Úsek sociálnych činností:

koordinuje plnenie úloh mesta a vykonáva úlohy vyplývajúce zo zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V tom: zabezpečuje výkon správneho orgánu v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu, o zániku odkázanosti na sociálnu službu a o zmene stupňa odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a na opatrovateľskú službu toto by mohlo byť 16/7/20,27

poskytuje základné sociálne poradenstvo – 15/7/03,07

koordinovanie činnosti denného centra seniorov – aj toto je možné sa oprieť, ak by sa to jasne formulovalo 16/8/13,17, ak by sme denné centrum považovali za zariadenie sociálnych služieb, ale opäť je to uhol pohľadu,

koordinuje plnenie úloh mesta a vykonáva úlohy vyplývajúce zo zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

V tom: spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately,

vykonávanie šetrení v domácnostiach v ktorých je ohrozený fyzický alebo sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb,

spolupôsobenie pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa, ktoré je umiestnené v detskom domove a to formou príspevkov na dopravu, na stravu a na tvorbu úspor, obec len dopravu na základe VZN (ak by ste boli tvorcom VZN tiež sa dá 16/8/04), stravu len centrá pre rodiny, pôvodne DD,  tvorba úspor už nie je v zákone, ale je tam od apríla 2018 príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, ktorý má povinnosť poskytovať obec formou rozhodnutia(ako napr.  jednorazovú dávku) – 15/7/02,04

poskytnutie pomoci dieťaťu, jeho rodine ak ide o ohrozenie života, zdravia alebo priaznivého vývinu,

vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti,

poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom SPO a soc. kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, ak tu by bolo aj spracovanie individuálnych plánov, tak ja by som odporučila 15/8/02?,06,07

zabezpečuje poskytovanie dotácie podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,

vykonáva úlohy vyplývajúce zo zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tom: povinnosti mesta ako osobitného príjemcu, posudzovanie žiadostí o poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a ich predkladanie komisie sociálnej a zdravotnej MsZ,  16/6/06

organizovanie opatrovateľskej činnosti.

V tom: prijatie žiadosti,  šetrenie v domácnosti žiadateľa,  rozhodovanie o poskytnutí sociálnej služby, tak ako v bode 1. 16/7/20,27 určenie výšky úhrady za poskytnutú službu,  navrhovanie zaradenia opatrovateľa, kontrola mesačných výkazov vykonaných úkonov opatrovateliek, sledovanie mesačných úhrad od opatrovaných.

spolupracuje s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v meste a miestnymi organizáciami, tu by mohli patriť aj zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby pri sebaobslužných úkonoch a finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom 15/6/11