Hosťujúci členovia komory

Komora môže fyzickej osobe priznať postavenie hosťujúceho člena komory

Postavenie hosťujúceho člena komory môže na návrh orgánu komory alebo na návrh najmenej desiatich členov komory snem komory priznaťčlenovi iného profesijného združenia alebo iného stavovského združenia z oblasti vzdelávania, odborníkovi z oblasti vzdelávania alebo odborníkovi z oblasti sociálnych vecí a rodiny.

Hosťujúci člen komory má právo zúčastňovať sa zasadnutí snemu komory bez hlasovacieho práva a byť zvolený do profesijnej rady komory.

Postavenie hosťujúceho člena komory môže na návrh niektorého z orgánov komory alebo na návrh najmenej desiatich členov komory snem komory odňať.

Ak máte záujem navrhnúť niekomu priznanie postavenia hosťujúceho člena komory, použite prosím formulár návrhu, uverejnený na tejto stránke. Po nazbieraní dostatočného počtu návrhov oslovíme navrhovanú osobu s výzvou o vyjadrenie súhlasu s priznaním postavenia hosťujúceho člena komory.

ZOZNAM HOSŤUJÚCICH ČLENOV KOMORY (aktualizovaný k 31.08.2023)

V prípade, že ste v dokumente zistili nezrovnalosti, prosím kontaktujte nás na komora@socialnapraca.sk

Návrh na priznanie postavenia hosťujúceho člena komory (.docx)

Súhlas s hosťujúcim členstvom v komore (.docx)

Čestní členovia komory

Komora môže fyzickej osobe deliť čestné členstvo v komore.

Čestné členstvo v komore môže na návrh niektorého z orgánov komory alebo na návrh najmenej 20 členov komory snem komory udeliť fyzickej osobe, ktorá nie je členom komory a ktorá významnou mierou prispela k rozvoju sociálnej práce.

Čestný člen komory má právo zúčastňovať sa zasadnutí snemu komory, ale bez hlasovacieho práva.

Čestné členstvo v komore môže na návrh niektorého z orgánov komory alebo na návrh najmenej 20 členov komory snem komory odňať.

Ak máte záujem navrhnúť niekomu udelenie čestného členstva v komore, použite prosím formulár návrhu, uverejnený na tejto stránke. Po nazbieraní dostatočného počtu návrhov oslovíme navrhovanú osobu s výzvou o vyjadrenie súhlasu s udelením čestného členstva v komore.

ZOZNAM ČESTNÝCH ČLENOV KOMORY (aktualizovaný k 31.03.2024)

Návrh na udelenie čestného členstva v komore (.docx)

Súhlas s udelením čestného členstva v komore (.docx)