Formulár žiadosti a formuláre povinných príloh

Ak máte záujem o výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, použite prosím formulár žiadosti a formuláre povinných príloh, uverejnené na tejto stránke.
Žiadost-o-vydanie-povolenia-VSPSP 
Formulár potvrdenia od zamestnávateľa k žiadosti o povolenie VSPSP (.docx) – ukončený pracovný pomer
Formulár potvrdenia od zamestnávateľa k žiadosti o povolenie VSPSP (.docx) – trvajúci pracovný pomer
Čestné vyhlásenie k žiadosti o povolenie VSPSP (.docx) – Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu a čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľovi o povolenie v období piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nebolo: 1) odňaté povolenie podľa § 11 ods. 3 a 4 zákona okrem odňatia povolenia z dôvodu neplnenia podmienky podľa písmena c); 2) uložené disciplinárne opatrenie podľa § 25 ods. 2 písm. d) zákona, za opakované závažné porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. a)
Oznámenie o prerušení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka (.docx)
Oznámenie o ukončení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka (.docx)

Postup pri zakladaní slobodného povolania
(+ videonávod)

Na založenie slobodného povolania je potrebné mať splnené osobitné podmienky slobodného povolania podľa konkrétneho zákona, v prípade sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax je to zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“).

[su_video url=“http://socialnapraca.sk/wp-content/uploads/2018/10/4-kroky-pri-zakladani-slobodneho-povolania.mp4″ width=“860″ height=“480″]

1. krok – Registrácia na Štatistickom úrade SR:
Štatistický úrad po splnení osobitných podmienok a predložení všetkých dokumentov pridelí žiadateľovi o slobodné povolanie identifikačné číslo (IČ). Pracoviská Štatistického úradu nájdete v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Je potrebné navštíviť Vášmu bydlisku (trvalému pobytu) príslušný Štatistický úrad.

2. krok – Registrácia na Daňovom úrade SR:
Kvôli prideleniu daňového identifikačného čísla (DIČ) pre potreby odvodu dane z príjmov v daňovom priznaní. Každý príslušník slobodného povolania je povinný registrovať sa u miestne príslušného správcu dane do 30 dní. Správca dane pridelí zaregistrovanému príslušníkovi slobodného povolania DIČ a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie, na ktorom je uvedené DIČ.

Pozn.: Ak dosiahne príslušník slobodného povolania za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, musí sa registrovať aj ako platca DPH. Podať žiadosť o registráciu musí najneskôr do 20. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol dosiahnutý spomínaný obrat.

3. krok – Prihlásenie do zdravotnej poisťovne:
Ide o nahlásenie zmeny kategórie platiteľa poistenia. Príslušník slobodného povolania je povinný splniť si do 8 dní od pridelenia IČ oznamovaciu povinnosť a oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa. Odvody na zdravotné poistenie je povinný platiť od prvého dňa začiatku podnikania.

4. krok – Prihlásenie do sociálnej poisťovne:
Ak fyzická osoba v minulosti ešte nevykonávala slobodné povolanie, ani živnosť, nie je potrebné ísť do Sociálnej poisťovne nahlásiť začiatok podnikania. Sociálne poistenie je v prvom roku podnikania len dobrovoľné, v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov z podnikania. Vzor registračného listu do Sociálnej poisťovne nájdete na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Link na stránku Sociálnej poisťovne: http://www.socpoist.sk/2149-menu/55449s

POZOR: Slobodné povolanie nie je živnosť, ale napriek tomu podlieha legislatíve!

Podmienky pre získanie povolenia si môžete naštudovať v zákone, prípadne na tejto stránke.

Hudba vo videu: Old Bossa od interpreta Twin Musicom. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Interpret: http://www.twinmusicom.org/