Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

Interaktívny seminár o špecializovanom sociálnom poradenstve

Vážené kolegyne a kolegovia,

Aj v roku 2019 plánuje Slovenská komora SPaASP spustiť vzdelávacie aktivity  pre sociálnych pracovníkov, určené tak pre členov komory, ako aj ďalších záujemcov. Jednou z prvých aktivít bude Interaktívny seminár o špecializovanom sociálnom poradenstve.

Bližšie informácie nájdete pod nasledovným odkazom Harmonogram aktivít vzdelávania 2019

Vyhlásenie o etických princípoch sociálnej práce a Etický kódex supervízie

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti nasledovné dokumenty.

Medzinárodný etický kódex sociálnej práce

V júli 2018 bol na valných zhromaždeniach Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov a Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce v Írskom Dubline schválený nový „medzinárodný etický kódex“, dokument s názvom Statement of Ethical Principles , ktorý do slovenského jazyka môžeme preložiť ako Vyhlásenie o etických princípoch (sociálnej práce). Predkladáme pracovný preklad tohto dokumentu, ktorý bude dôležitým východiskom aj pri revízii Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v januári 2019.

Etický kódex supervízie 

Etický kódex supervízie vznikol z požiadavky supervízorov, účastníkov supervízneho výcviku a odberateľov supervízie. Jeho ašpiráciou je skvalitnenie eticky citlivej praxe výkonu supervízie. Kódex môže napomôcť korektnému vystupovaniu supervízora, ale aj objednávateľa pri formulovaní kontraktu supervízie ako aj samotnému supervíznemu procesu. Prijatie Etického kódexu supervízie vytvára predpoklad k skvalitneniu supervíznej práce a k jej efektívnemu uplatneniu v supervíznej praxi.

Komora Etický kódex supervízie odporúča sociálnym pracovníkom – supervízorom ako aj organizáciám, kde je realizovaná supervízia. Kódex môže byť súčasťou supervízneho kontraktu resp. komplexného programu supervízie v organizácii.

 

 

Zasadnutie snemu Slovenskej komory SPaASP

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP

srdečne Vás pozývame na zasadnutie snemu Slovenskej komory SPaASP, ktoré sa uskutoční

dňa 10 januára 2019 v Ružomberku,

miesto konania: Katolícka Univerzita, Aula Jána Pavla II. Hrabovská cesta, v čase od 9:00 – 15:30

 

PROGRAM SNEMU

Program snemu nájdete pod nasledovným odkazom

Pogram SNEM SKSPaASP docx .

Pre potreby uvoľnenia zo zamestnania sme pripravili  Potvrdenie pre zamestnávateľa

 

PRIHLASOVANIE NA SNEM

Prosíme Vás o prihlásenie svojej účasti cez prihlasovací formulár, ktorý Vám bol doručený v mesačníku.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 9. januára 2019. Pomôžete nám tak pripraviť naše spoločné stretnutie tak, aby čo najlepšie odpovedalo Vašim potrebám.

V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujete na mailovej adrese tajomnicka@socialnapraca.sk.

Tohtoročné zasadnutie snemu komory bude spojené aj s doplňujúcimi voľbami. Radi by sme Vás touto cestou informovali aj o lehotách platných pre konanie doplňujúcich volieb v zmysle volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP:

Prijatie uznesenia o konaní doplňujúcich volieb16.10.2018
Navrhovanie kandidátov na členov volebnej komisiedo 2.12.2018, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvomnajneskôr do 21.12.2018
Navrhovanie kandidátov na voľbu predsedu komorydo 2.12.2018, vrátane
Informovanie kandidátov o vylúčení z voľby predsedu komory v zmysle Čl. 6, bodu 9 (ak je relevantné)najneskôr 31.12.2018, vrátane
Konanie doplňujúcich volieb10.01.2019

Všetky potrebné informácie súvisiace s voľbami nájdete pod nasledovným odkazom VOĽBY 2019

Vážení členovia, veríme, že si nájdete čas a zvážite návrhy na kandidatúru svojich kolegov.

Ostávame v kontakte a tešíme sa na Vašu účasť.