Komora a jej činnosť

 • Sociálni pracovníci by mali byť odvážni v zastupovaní záujmov dieťaťa

  V ostatných dňoch otriasol širokou verejnosťou prípad násilného odobratia maloletého Marca spôsobom, ktorý vyvolal vlnu oprávneného pobúrenia. Žiaľ, výkon súdneho rozhodnutia bol podľa dostupných informácií realizovaný v rozpore s postupmi, ktoré majú minimalizovať negatívne dôsledky na psychiku dieťaťa a teda bol necitlivý a neprofesionálny.

  Účastníčkou tohto incidentu bola aj poverená sociálna pracovníčka z oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR z pracoviska v Žarnovici.

  Read more

 • Podpora zamestnávateľských organizácií poskytujúcich sociálne služby v sociálnom dialógu

  Občianske združenie TENENET, o.z. vypracovalo prípadovú štúdiu o stave štrukturálneho sociálneho dialógu na Slovensku. Táto prípadová štúdia je výstupom projektu PESSIS 3 “PODPORA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ORGANIZÁCIÍ POSKYTUJÚCICH SOCIÁLNE SLUŽBY V SOCIÁLNOM DIALÓGU”, ktorý koordinuje EASPD (The European Association of Service providers for Persons with Disabilities – Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí s postihnutím). Jedná sa o organizáciu, […]

  Read more

 • Mladí dospelí z detských domovov – klienti špecializovaného sociálneho poradenstva

  Občianske združenie Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc vzniklo v roku 2003 v Prešove. Jeho poslaním je zlepšovať spoločenské postavenie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a udržateľného rozvoja komunít. Venuje sa mládeži v ohrození vo veku od 15 – 30 rokov bez podpory rodiny: mladí ľudia po odchode z detských domovov, z pestúnskej starostlivosti, profesionálnej rodiny, v ťaživej […]

  Read more

Komora

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.