Pre členstvo v Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce je potrebné splniť podmienky, ktoré sú definované zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. FOTOKÓPIA DOKLADU O ABSOLVOVANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA prvého, resp. druhého stupňa v študijnom programe sociálna práca, vydaného príslušnou vysokou školou, prípadne doložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu (Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov);

2. Doložiť POTVRDENIE OD VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA o Vašom výkone sociálnej práce;

3. Podanie PÍSOMNEJ ŽIADOSTI s vyššie spomenutými prílohami;

Formulár žiadosti o členstvo a formulár potvrdenia od zamestnávateľa je si stiahnete pod týmto obrázkom.
Žiadosť o členstvo spolu s povinnými prílohami je potrebné poslať poštou na našu adresu:

Slovenská komora SP a ASP
Furdekova 3240/16
851 04 Bratislava

O Vašom zápise do zoznamu členov komory rozhodne po preskúmaní Vašej žiadosti a povinných príloh predstavenstvo komory na svojom najbližšom zasadnutí. O Vašom zápise, prípadne o dôvode Vášho nezapísania do zoznamu členov komory, budete obratom informovaný/á.

Žiadosť o členstvo v komore (.docx)
Formulár potvrdenia zamestnávateľa k žiadosti o členstvo v komore (.docx)

Žiadosť o elektronické doručovanie

Zároveň Vás chceme informovať, že na ustanovujúcom sneme komory zo dňa 18.9.2015 si členovia komory odsúhlasili členský príspevok v sume 20 € za kalendárny rok. Žiadosť o uhradenie členského poplatku Vám príde až po Vašom zápise do zoznamu členov komory.

Členský príspevok

Členský príspevok je v sume 20 € za kalendárny rok.
Členský príspevok Vás prosíme uhradiť na bankový účet komory:
SK42 1100 0000 0029 4301 7093

Členovia, ktorí budú prijatí majú povinnosť uhradiť členský príspevok do dvoch mesiacov po zápise do zoznamu členov komory.

Ako variabilný symbol uveďte prosím Vaše identifikačné číslo (bez písmen).

Ako špecifický symbol uveďte kalendárny rok, za ktorý platíte členský príspevok.
Ďakujeme.

Zoznam pohľadávok na členskom evidovaný k 31.3.2024

V prípade nezrovnalostí nás prosím kontaktujte na mailovej adrese tajomnicka@socialnapraca.sk.

Prerušenie a zánik členstva v komore

Členstvo v komore sa preruší:

 1. dňom doručenia písomného oznámenia člena komory o prerušení členstva v komore na obdobie uvedené v oznámení. Ak v oznámení nie je uvedený obdobie, na ktoré má byť členstvo prerušené, členstvo sa preruší najviac na tri roky odo dňa doručenia žiadosti o prerušenie členstva v komore,
 2. dňom pozastavenia platnosti povolenia na výkon samostatnej praxe,
 3. uložením disciplinárneho opatrenia podľa zákona.

Členstvo v komore zaniká:

 1. dňom doručenia písomného oznámenia člena komory o ukončení členstva v komore, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň ukončenia členstva v komore,
 2. smrťou člena komory alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
 3. uložením disciplinárneho opatrenia podľa § 25 ods. 2 písm. d) zákona č.219/2014 Z.z. o sociálnej práci, vrátane neplnenia povinnosti úhrady členského príspevku za obdobie 24 kalendárnych mesiacov,
 4. uplynutím jedného roka, počas ktorého člen komory nevykonával prax sociálneho pracovníka alebo asistenta sociálnej práce, ak mu členstvo v komore nebolo prerušené,
 5. odňatím povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka alebo asistenta sociálnej práce

Žiadosť o prerušenie/zrušenie členstva v Komore

Manuál člena

Manuál člena k stiahnutiu

Práva a povinnosti členov komory

Člen komory má právo:

 1. byť volený za predsedu komory a do orgánov komory,
 2. využívať bezplatné poradenstvo v súvislosti s výkonom sociálnej práce,
 3. na sprostredkovanie právneho zastupovania v konaní pred súdmi Slovenskej republiky vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce,
 4. predkladať návrhy na priznanie postavenia hosťujúceho člena komory a na udelenie čestného členstva v komore inej fyzickej osobe, ktorá nie je členom komory,
 5. zúčastniť sa na rokovaní orgánov komory a vyjadriť sa k veci, ktorá je prerokovávaná na rokovaní orgánov komory, a to ak ide o vec, ktorou je člen komory priamo dotknutý.

Člen komory je povinný:

 1. vykonávať sociálnu prácu v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade s etickým kódexom vydaným komorou,
 2. dodržiavať štatút komory a vnútorné predpisy komory,
 3. oznamovať predstavenstvu komory skutočnosti rozhodujúce pre jeho členstvo v komore, a to do 30 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel,
 4. riadne a včas platiť členský príspevok, okrem obdobia prerušenia členstva v komore.