Financovanie VSPSP

Povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka nie je automaticky spojené s jeho financovaním. Sociálny pracovník, ktorý získa povolenie na výkon samostatnej praxe, sa môže uchádzať napr. na základe výziev a vypracovaných projektov o zabezpečovanie jednotlivých opatrení SPODaSK ako fyzická osoba, prípadne na základe mandátnej zmluvy a fakturácie vykonávať sociálnu posudkovú činnosť pre obce a pod.

Zoznam príslušných právnych predpisov, na ktoré sa výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka vzťahuje:

Zoznam príslušných opatrení podľa § 73 ods. 4 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré môže vykonávať sociálny pracovník s povolením na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka:

  • § 11 ods. 3 písm. b)
  • § 12 ods. 1 písm. d)
  • sociálne poradenstvo podľa § 44a ods. 1 písm. a)
  • § 44a ods.1 písm. b)
  • povinnosť uvedená v § 14 ods. 1 druhej vete

Zoznam odborných činností, ktoré môže vykonávať sociálny pracovník s povolením na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

  • špecializované sociálne poradenstvo (§ 16, ods. 2)
  • sociálna posudková činnosť (§ 50, ods. 3)

Samostatnú prax sociálneho pracovníka môže sociálny pracovník vykonávať ako slobodné povolanie, t.j. fyzická osoba (FO) vykonávajúca ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov (podnikatelia podľa § 2 odseku 2 písm. c) Obchodného zákonníka – osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktoré sú v pôsobnosti rôznych štátnych orgánov a profesijných komôr).
Príslušník slobodného povolania sa nepovažuje za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO), preto sa neregistruje na živnostenskom úrade, ale na Štatistickom úrade do štatistického registra. Štatistický úrad SR eviduje príslušníkov slobodných povolaní ako fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia.