Orgány komory

Snem komory je najvyšším orgánom komory. Snem komory tvoria členovia komory.
Štatutárny orgán komory je predseda komory. Predseda komory je predsedom predstavenstva komory.

Volenými orgánmi komory sú:
Predstavenstvo komory
Dozorná rada komory
Profesijná rada komory
Disciplinárna komisia komory

Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné. Členstvo v orgánoch komory je čestné.

Činnosť volených orgánov komory môžete sledovať prostredníctvom zápisníc z ich zasadnutí, ktoré sú zverejnené na stránke „Zápisnice zo zasadnutí orgánov komory“.

Predstavenstvo komory

Predstavenstvo komory je výkonným a riadiacim orgánom komory, ktorý:

 • a) zvoláva zasadnutia snemu komory,
 • b) schvaľuje rozpočet komory na kalendárny rok,
 • c) hospodári s majetkom komory,
 • d) rozhoduje o zapísaní člena do zoznamu členov komory,
 • e) vedie a aktualizuje zoznam členov komory, hosťujúcich členov komory a čestných členov komory,
 • f) predkladá správy o činnosti predstavenstva komory snemu komory,
 • g) podáva snemu komory záväzné stanovisko k uplatňovaniu vnútorných predpisov komory,
 • h) zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory,
 • i) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam profesijnej rady komory vo veciach odňatia povolenia a vo veciach uznania dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou,
 • j) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie komory,
 • k) ustanovuje volebnú komisiu.

Členovia predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP:

Mgr. Katarína Mažárová – predsedkyňa, štatutárka

Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. – podpredseda

PhDr. Darina Antolíková, MBA.

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.

Bc. Ľubica Balogová

PhDr. Alica Kozelová

PhDr. Jarmila Majáková, PhD.

Dozorná rada komory

Dozorná rada komory kontroluje:

 • a) činnosť komory,
 • b) plnenie uznesení snemu komory,
 • c) hospodárenie s majetkom komory,
 • d) činnosť predstavenstva komory a predsedu komory,
 • e) dodržiavanie vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory.

Dozorná rada taktiež:

 • a) predkladá snemu komory správu o hospodárení komory,
 • b) podáva návrh na začatie disciplinárneho konania voči členovi komory,
 • c) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu dozornej rady komory a podpredsedu alebo podpredsedov dozornej rady komory.

Členovia dozornej rady Slovenskej komory SP a ASP:

Mgr. Iveta Nemčíková – predsedkyňa

Mgr. Slávka Kročková

Mgr. Zuzana Štochová

Profesijná rada komory

Profesijná rada komory svojou činnosťou utvára podmienky na zvyšovanie profesionálnej úrovne sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a zároveň:

 • a) vydáva etický kódex, ktorý je po schválení snemom komory pre členov komory záväzný,
 • b) vydáva odporúčania v oblasti sústavného vzdelávania v sociálnej práci,
 • c) vydáva pravidlá hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax.
 • d) hodnotí sústavné vzdelávanie v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax a informuje sa o sústavnom vzdelávaní v nadstavbových odborných činnostiach sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax,
 • e) podáva stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
 • f) podáva návrh na začatie disciplinárneho konania voči členovi komory,
 • g) rozhoduje v prvom stupni v mene komory v konaní o povolení a v konaní o uznaní dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou,
 • h) rozhoduje i námietkach proti nezapísaniu do zoznamu členov komory,
 • i) vydáva potvrdenie o dĺžke výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka na účely preukazovania praxe,
 • j) vedie a aktualizuje register povolení,
 • k) navrhuje zástupcov komory do akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania.

Členovia profesijnej rady Slovenskej komory SP a ASP:

PhDr. Jozef Vorobel, PhD. – predseda

Prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.

Prof. PaedDr. Milan Schavel , PhD.

PhDr. Eva Labudová

Mgr. Martina Gymerská

Mgr. Kristína Mózešová, PhD.

Mgr. Vladimír Hambálek

DISCIPLINÁRNA KOMISIA KOMORY

Disciplinárna komisia komory:

 • a) rozhoduje v prvom stupni v disciplinárnom konaní vedenom proti členovi komory, ktoré sa začalo na návrh dozornej rady komory, profesijnej rady komory alebo z jej vlastného podnetu,
 • b) posudzuje podnety na členov komory v oblasti porušenia povinnosti členov komory vyplývajúcej zo zákona alebo v oblasti porušenia vnútorného predpisu komory alebo etického kódexu členom komory,
 • c) plní oznamovaciu povinnosť o výsledkoch disciplinárnych konaní alebo o iných skutočnostiach,
 • d) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie komory a podpredsedu alebo podpredsedov disciplinárnej komisie komory.
Členovia disciplinárnej komisie

doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. – predsedkyňa

PhDr. Jozef Dub

PhDr. Zuzana Jurčová

Mgr. Andrea Ďurovová

PhDr. Daniela Jároši

PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD. MPH