Slovenská komora sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike.

K základným úlohám komory patrí:

 • plnenie si povinností vo veciach zápisu do zoznamu členov komory a výmazu zo zoznamu členov komory,
 • ochrana práv a záujmov členov komory v súvislosti s výkonom sociálnej práce,
 • poskytovanie bezplatného poradenstva v súvislosti s výkonom sociálnej práce pre členov komory a sprostredkovanie právneho zastupovania členov komory v konaní pred súdmi Slovenskej republiky vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce, rozhodovanie vo veciach povolenia, disciplinárneho previnenia a vo veciach uznania osvedčenia, vysvedčenia alebo iného dokladu o absolvovaní špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre špecializovaný odbor sociálnej práce alebo o absolvovaní vzdelávacieho programu ustanoveného pre nadstavbovú odbornú činnosť vydaného zahraničnou školou alebo iným oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu,
 • konanie vo veciach podnetov, návrhov a sťažností svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • vydávanie vnútorných predpisov a etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce,
 • vydávanie stanovísk k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
 • poskytovanie údajov zo zoznamu členov komory a z registra povolení na účely štátnych štatistických zisťovaní,
 • zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce s profesijnými združeniami a vzdelávacími inštitúciami v oblasti vecnej pôsobnosti komory,
 • ochrana statusu profesie sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce a podieľanie sa na jeho spoločenskom zvyšovaní, vydávanie stanovísk k výkonu sociálnej práce s dôrazom na všeobecné štandardy kvality výkonu sociálnej práce,
 • pripomienkovanie zákonov a iných strategických dokumentov, ktoré majú vplyv na výkon sociálnej práce,
 • hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax,
 • vedenie, pravidelné aktualizovanie a sprístupňovanie na webovom sídle komory informácií daných zákonom, najmä zoznam členov komory, zoznam hosťujúcich a čestných členov komory, zoznam členov orgánov komory a register povolení na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce,
 • ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona.