Povinnosti držiteľa povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka

Držiteľ povolenia je povinný

 • a) spĺňať podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. a), c) až f) zákona počas platnosti povolenia,
 • b) bezodkladne oznámiť zmenu v plnení podmienok podľa § 7 ods. 2 písm. a), c) až f) zákona komore,
 • c) spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce,
 • d) spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností podľa § 12 ods. 1, ak ju vykonáva; spôsob plnenia podmienky podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona oznamuje držiteľ povolenia na požiadanie komore,
 • e) spĺňať podmienky ustanovené právnym predpisom pre oblasť výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, na ktorú sa povolenie vzťahuje,
 • f) vykonávať sociálnu prácu v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • g) sústavne vykonávať samostatnú prax sociálneho pracovníka, t. z. sústavné vykonávanie sociálnej práce, ktoré nie je prerušené na viac ako na jeden rok, pričom za sústavný výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka sa považuje aj obdobie pozastavenia platnosti povolenia podľa § 11 ods. 1 zákona.
 • Ak chce držiteľ povolenia vykonávať samostatnú odbornú činnosť špecializované sociálne poradenstvo, musí disponovať aj akreditáciou na túto odbornú činnosť, ktorú mu udelí MPSVR SR. Pri žiadosti o udelenie akreditácie sa prosím riaďte § 88 ods. 6 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách…“

Platnosť povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka

Povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka sa vydáva na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú fyzickú osobu.

Platnosť povolenia sa pozastavuje dňom doručenia písomného oznámenia držiteľa povolenia o prerušení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň, od ktorého má byť platnosť povolenia pozastavená, na obdobie uvedené v oznámení, najviac na tri roky odo dňa pozastavenia platnosti povolenia, ak dôvodom prerušenia výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka nie je nespĺňanie podmienok podľa § 7 ods. 2 písm. a), c) až f) zákona; súčasťou písomného oznámenia je aj uvedenie dôvodu prerušenia výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka.

Platnosť povolenia zaniká

 • a) dňom doručenia písomného oznámenia držiteľa povolenia o ukončení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň ukončenia výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka,
 • b) dňom právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony.

Komora odníme povolenie, ak držiteľ povolenia prestal spĺňať podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. a), c), d) a f) zákona.

Komora môže odňať povolenie, ak

 • a) držiteľ povolenia neplní povinnosť podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona,
 • b) držiteľ povolenia závažne alebo opakovane porušil zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo iný všeobecne záväzný právny predpis v súvislosti s výkonom sociálnej práce.

Register povolení

Register povolení na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka (aktualizácia 09/2022)

Pravidlá hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax

V prípade, že ste v dokumente zistili nezrovnalosti, prosím kontaktujte nás na komora@socialnapraca.sk

DOKUMENTY

Pravidlá hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax (aktualizácia č.1 platná od 1.6.2021)