Orgány komory

Snem komory je najvyšším orgánom komory. Snem komory tvoria členovia komory.
Štatutárny orgán komory je predseda komory. Predseda komory je predsedom predstavenstva komory.

Volenými orgánmi komory sú:
Predstavenstvo komory
Dozorná rada komory
Profesijná rada komory
Disciplinárna komisia komory

Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné. Členstvo v orgánoch komory je čestné.

Činnosť volených orgánov komory môžete sledovať prostredníctvom zápisníc z ich zasadnutí, ktoré sú zverejnené na stránke „Zápisnice zo zasadnutí orgánov komory“.

Predstavenstvo komory

Predstavenstvo komory je výkonným a riadiacim orgánom komory, ktorý:

 • a) zvoláva zasadnutia snemu komory,
 • b) schvaľuje rozpočet komory na kalendárny rok,
 • c) hospodári s majetkom komory,
 • d) rozhoduje o zapísaní člena do zoznamu členov komory,
 • e) vedie a aktualizuje zoznam členov komory, hosťujúcich členov komory a čestných členov komory,
 • f) predkladá správy o činnosti predstavenstva komory snemu komory,
 • g) podáva snemu komory záväzné stanovisko k uplatňovaniu vnútorných predpisov komory,
 • h) zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory,
 • i) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam profesijnej rady komory vo veciach odňatia povolenia a vo veciach uznania dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou,
 • j) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie komory,
 • k) ustanovuje volebnú komisiu.

Členovia predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP:

Predsedníčka, štatutárka Mgr. Martina Ondrejková

Podpredsedníčka PhDr. Zuzana Jurčová, PhD. MBA

Mgr. Andrášik Ján

PhDr. Antolíková Darina, MBA.

PhDr. Červená Lívia, PhD., MBA

Mgr. et Mgr. Fejková Nikola

Mgr. Jurov Simona

Mgr. Kňazúr René

PhDr. Marko Ľudmila, MBA.

Mgr. Oláh Miroslav

PhDr. Vadkertiová Silvia, PhD. MBA.

Mgr. Zofčák Peter

Dozorná rada komory

Dozorná rada komory kontroluje:

 • a) činnosť komory,
 • b) plnenie uznesení snemu komory,
 • c) hospodárenie s majetkom komory,
 • d) činnosť predstavenstva komory a predsedu komory,
 • e) dodržiavanie vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory.

Dozorná rada taktiež:

 • a) predkladá snemu komory správu o hospodárení komory,
 • b) podáva návrh na začatie disciplinárneho konania voči členovi komory,
 • c) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu dozornej rady komory a podpredsedu alebo podpredsedov dozornej rady komory.

Členovia dozornej rady Slovenskej komory SP a ASP:

Mgr. Bóbová Helena – predsedníčka dozornej rady

PhDr. Dub Jozef – podpredseda dozornej rady

Mgr. Berecinová Božena

Mgr. Kročková Sláva

Profesijná rada komory

Profesijná rada komory svojou činnosťou utvára podmienky na zvyšovanie profesionálnej úrovne sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a zároveň:

 • a) vydáva etický kódex, ktorý je po schválení snemom komory pre členov komory záväzný,
 • b) vydáva odporúčania v oblasti sústavného vzdelávania v sociálnej práci,
 • c) vydáva pravidlá hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax.
 • d) hodnotí sústavné vzdelávanie v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax a informuje sa o sústavnom vzdelávaní v nadstavbových odborných činnostiach sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax,
 • e) podáva stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
 • f) podáva návrh na začatie disciplinárneho konania voči členovi komory,
 • g) rozhoduje v prvom stupni v mene komory v konaní o povolení a v konaní o uznaní dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou,
 • h) rozhoduje i námietkach proti nezapísaniu do zoznamu členov komory,
 • i) vydáva potvrdenie o dĺžke výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka na účely preukazovania praxe,
 • j) vedie a aktualizuje register povolení,
 • k) navrhuje zástupcov komory do akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania.

Členovia profesijnej rady Slovenskej komory SP a ASP:

PhDr. Nitková Paulína, MBA. – predsedníčka profesijnej rady

Mgr. Chmurčiaková Katarína – podpredsedníčka profesijnej rady

Mgr. JUDr. PhDr. Bujda Stanislav, PhD.

PhDr. Mgr. Kontrová Klaudia, PhD.

PhDr. Kozelová Alica, MBA.

Prof. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD.

PhDr. Ormandy Peter

DISCIPLINÁRNA KOMISIA KOMORY

Disciplinárna komisia komory:

 • a) rozhoduje v prvom stupni v disciplinárnom konaní vedenom proti členovi komory, ktoré sa začalo na návrh dozornej rady komory, profesijnej rady komory alebo z jej vlastného podnetu,
 • b) posudzuje podnety na členov komory v oblasti porušenia povinnosti členov komory vyplývajúcej zo zákona alebo v oblasti porušenia vnútorného predpisu komory alebo etického kódexu členom komory,
 • c) plní oznamovaciu povinnosť o výsledkoch disciplinárnych konaní alebo o iných skutočnostiach,
 • d) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie komory a podpredsedu alebo podpredsedov disciplinárnej komisie komory.
Členovia disciplinárnej komisie

Predsedníčka Mgr. Tóth Michaela

Podpredsedníčka PhDr. Parcová Anna

PhDr. Bukóci Gabriel

PhDr. Farkašová Katarína, MSc.

Mgr. Fedor Bučková Martina

Mgr. Fedorová Darina