Žiadosť o pozastavenie výkonu dozoru Inšpekcie v sociálnych veciach

28. júla 2023 / Komentáre vypnuté na Žiadosť o pozastavenie výkonu dozoru Inšpekcie v sociálnych veciach

Infoservis SK SPaASP

Slovenskom rezonuje medializované správanie pre výkone dozoru pracovníkov Inšpekcie v sociálnych
veciach, ktorí vykonávajú kontroly medzi klientmi a personálom sociálnych zariadení. Slovenská komoru sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP) ako profesijná organizácia považuje za potrebné v tejto chvíli zdôrazniť, že sme upozorňovali už pri vzniku Zákona o inšpekcii, že vzdelanie, profesionalita a kvalifikačné predpoklady sú základom kvality orgánu inšpekcie. Je nám ľúto, že naše pripomienky neboli v rámci legislatívneho procesu v plnom rozsahu akceptované a dôsledky teraz znášame všetci.

V týchto dňoch sme zaslali list na Generálnu prokuratúru SR so žiadosťou o pozastavenie výkonu dozoru Inšpekcie v sociálnych veciach. Jeho celé znenie nájdete spolu s ďalšími prílohami v závere tohto článku.

Za SK SP a ASP budeme i naďalej presadzovať stanoviská zo 17.1. 2022.

Skrátené Stanovisko SK SP a ASP zo dňa 17.1. 2022:
Zástupcovia Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce sa v rámci
pracovnej skupiny zaoberali návrhom Zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podávajú odborné stanovisko.

SK SP a ASP prijala pozvanie na zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o
inšpekcii, podrobne návrh zákona analyzovala a v rámci pracovnej skupiny viedla diskusiu s odborníkmi z
praxe.

Z pripomienok SK SP a ASP vyberáme:
o Inšpekcia má byť zabezpečovaná objektívne a profesionálne – V zákone nie sú zadefinované kvalifikačné predpoklady a požadovaná prax na výkon kompetencií „inšpektora“, kontrolnú skupinu majú tvoriť dvaja (aj nekvalifikovaní) inšpektori, s možnosťou prizvanej osoby k výkonu dozoru. Nie je definované, kto môže byť prizvaná osoba (jeho odbornosť?) a kedy sa inštitút využije.
o Predkladaným zákonom sa umožňuje „násilný“ vstup do súkromia právnických ale najmä fyzických osôb, umocnený vyhotovovaním obrazovo-zvukového záznamu. Je neprípustné takýmto spôsobom narušovať základné práva občanov, najmä práva na súkromie. Zákon vo svojich ustanoveniach minimálne rozlišuje právnickú a fyzickú osobu ako objekt kontrol.
o Zámerom predkladateľa zákona je vytvoriť funkčný systém správneho dozoru nad plnením povinností v oblasti sociálnych vecí – Navrhovaným zákonom vzniká nový inštitút „inšpektorát“, ktorý však má postavenie „oddelenia“ v organizačnej štruktúre MPSVR SR a nevzniká ako nezávislá inštitúcia.
o Predkladaným zákonom sa rušia ustanovenia o hodnotení podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.
o V zmysle nového zákona vznikajú novo definované Štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby – Tieto oblasti a kritériá nevychádzajú z odbornej verejnej diskusie ani aplikačných skúseností z hodnotenia podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb. Povinnosťou poskytovateľa je len oboznámiť s nimi zamestnancov a prijímateľov.

Prílohy:

List GP SR

Inšpekcia v sociálnych veciach – súhrn

Metodika MPSV (CZ) – pre inšpiráciu