Svetový deň sociálnej práce 2018

6. marca 2018 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce 2018

Články

Svetový deň sociálnej práce (SDSP) ustanovila Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) v roku 1983 a neskôr sa ako partneri podieľali pri príprave ďalšie organizácie z oblasti sociálnej práce, ako napríklad Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce (IASSW). Svetový deň sociálnej práce sa stal zlatým klincom v kalendári sociálnej práce, kedy sociálni pracovníci po celom svete v spolupráci s jednotlivcami, rodinami, komunitami a širšou spoločnosťou oslavujú a vyzdvihujú prínos profesie. Tento sviatok sa oficiálne oslavuje vždy tretí utorok v mesiaci marec.

V tento deň sociálni pracovníci a ich stavovské organizácie na celom svete dávajú do pozornosti svojim vládam, komunitám a kolegom jedinečný a významný prínos profesie sociálnej práce. Prostredníctvom sprievodných aktivít vyzdvihujú prínos sociálnej práce pre trvalo udržateľný rozvoj komunít, spojený s obhajovaním sociálnej spravodlivosti a ľudských práv.

Témy SDSP sú stanovené na dva roky podľa cieľov Globálnej agendy pre sociálnu prácu a sociálny rozvoj:
2012 – 2014: Podpora sociálnej a ekonomickej rovnosti
2015 – 2016: Podpora dôstojnosti a hodnoty národov
2017 – 2018: Podpora udržateľnosti spoločenstva a životného prostredia
2019 – 2020: Podpora významu vzťahov medzi ľuďmi

Každý rok IFSW pripravuje plagát k príležitosti SDSP. Tento plagát je spontánne prekladaný do viac ako 45 jazykov a predložený vládam a politickým orgánom a tiež umiestnený na vývesných tabuliach organizácií zameraných na sociálne služby a sociálnu prácu po celom svete. Podujatie sa v posledných rokoch stalo tak úspešným, že sa všeobecne považuje za vrchol medzinárodnej solidarity a spolupráce sociálnych pracovníkov.

Popri tom bolo založených päť regionálnych pracovísk, ktoré zhromažďujú výsledky a príklady osvedčených postupov a dobrej praxe z oblasti sociálnej práce a sociálneho rozvoja. Tieto sú publikované aj v samostatnej publikácii, ktorej elektronickú verziu je možné zadarmo si objednať na stránke www.ifsw.org/shop

IASSW a IFSW majú v Organizácii Spojených národov osobitný poradný status v Hospodárskej a sociálnej rade Organizácie Spojených národov – IASSW od roku 1947 a IFSW od roku 1959. Predstavitelia oboch organizácií každoročne spolu oslavujú Svetový deň sociálnej práce v OSN v New Yorku od roku 1983 a v Ženeve od roku 2012. Sporadicky sa Svetový deň sociálnej práce v OSN oslavuje aj vo Viedni, Nairobi a Santiagu de Chile. V roku 2017 sa po prvýkrát oslavoval Svetový deň sociálnej práce v OSN v Bangkoku.

Ciele Svetového dňa sociálnej práce v OSN sú:

  • posilniť existujúce alebo nadviazať nové kontakty, spoluprácu a partnerstvo s organizáciami OSN a so spojeneckými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami;
  • šíriť poznatky o sociálnej práci, jej hodnotách, princípoch a metódach v praxi a teórii medzi organizáciami OSN a spojeneckými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami;
  • vyzdvihnúť činnosť, postupy a úspechy v sociálnej práci pri dosahovaní spoločných cieľov;
  • šíriť poznatky o aktivitách, cieľoch, programoch a kampaniach OSN medzi sociálnymi pracovníkmi a organizáciami a školami sociálnej práce.

Plagát k Svetovému dňu sociálnej práce 2018 k stiahnutiu.

(Zo zdroja: http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_85801-10.pdf, voľný preklad)