Námietky k ďalšiemu výberovému konaniu – hlavný štátny radca v odbore hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb

27. mája 2020 / Komentáre vypnuté na Námietky k ďalšiemu výberovému konaniu – hlavný štátny radca v odbore hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb

Články Z činnosti komory

Milé kolegyne, kolegovia!

Určite ste sa oboznámili s našou spoločnou iniciatívou profesionalizovať sociálnu prácu v praxi dodržiavaním kvalifikačných predpokladov pri obsadzovaní odborných pracovných pozícií v oblasti výkonu sociálnej práce odbornými pracovníkmi.
V liste adresovanom predsedovi vlády, dotknutým ministerstvám a zástupcom vzdelávateľov sme poukázali na porušovanie zákonných povinností obsadzovania štátnozamestnaneckých miest pre regionálne manažovanie, metodické usmerňovanie a kontrolovanie výkonu činností prostredníctvom národných projektov Terénna sociálna práca a Komunitné centrá. 

List je zverejnený na našej stránke:
http://socialnapraca.sk/namietky-voci-vyberovemu-konaniu-pre-pracovne-pozicie-na-ministerstve-vnutra-sr/.

Opätovne sme zistili, že to nie je ojedinelý prípad, keď  je do pozície štátneho zamestnanca vyhlásené výberové konanie so zadefinovaním jedinej podmienky, ktorou je vysokoškolské vzdelanie a formálna prax (aj bez odboru).

MPSVR dňa 22.05.2020 vyhlásilo užšie výberové konanie (v prípade
neobsadenia miesta bude vyhlásené vonkajšie výberové konanie) na
obsadenie hlavného štátneho radcu na odbore hodnotenia podmienok
kvality sociálnej služby v stálom služobnom pomere na pracovisku
Žilina. Jedinou podmienkou je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s
1-ročnou praxou v sociálnej oblasti.

Opäť namietame na tento postup, ktorým je možné prijať na tak dôležité miesto hodnotiteľa podmienok kvality sociálnej služby aj pracovníka, ktorý nemá minimálne humanitné vzdelanie a vyžaduje sa akákoľvek 1-ročná prax v sociálnej oblasti, tzn. ani nie v sociálnych službách.

Chceme aj vám dať do pozornosti a na vaše vyjadrenie, či si myslíte, že
tento človek, ktorý nebude spĺňať jednak kvalifikačné podmienky
ODBORNÍKA, taktiež prakticky neovláda problematiku sociálnych služieb, ktorá je pri hodnotení tak dôležití, kompetentným štátnym
zamestnancom. 

Nemyslíme si, že pracovník s takýmito predpokladmi môže objektívne posúdiť našu niekoľkoročnú prax v sociálnych službách, používané odborné metódy práce a všetky detailné podmienky plnenia
zákonom definovaných kritérií.
Pozíciu hodnotiteľa podmienok sociálnej služby vnímame ako pozíciu
profesionála a odborníka, minimálne s niekoľkoročnými skúsenosťami
v oblasti sociálnych služieb.

Predsedníctvo SKSPaASP