Námietky voči výberovému konaniu pre pracovné pozície na Ministerstve vnútra SR

19. mája 2020 / Komentáre vypnuté na Námietky voči výberovému konaniu pre pracovné pozície na Ministerstve vnútra SR

Články Z činnosti komory

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe na odbore implementácie projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Z uvedených dôvodov, ktoré si môžete prečítať v liste, ktorý SKSPaASP poslala na vedomie niekoľkým inštitúciám,  žiada SKSPaASP o zrušenie výberových konaní na uvedené štátnozamestnanecké miesta a vyhlásenie nových výberových konaní s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi.

Celé znenie listu, ktorý SKSPaASP poslala Ministerstvu vnútra SR, ako aj webové prepojenie na vypísané výberové konania si môžete prečítať tu.