Zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

27. novembra 2017 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

Články Z činnosti komory

Dňa 22. novembra 2017 sa v priestoroch popradského hotela Kaskáda uskutočnilo zasadnutie snemu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Podujatie zahájil predseda komory Mgr. Peter Kulifaj úvodným príhovorom, ktorým plynule prešiel do prezentácie činností jednotlivých volených orgánov komory. Po predstavení činnosti volených orgánov nasledovalo prijímanie hosťujúcich a čestných členov komory.

Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov uzniesol najprv na udelení hosťujúceho členstva pre pani Mgr. Martinu Adeline Kocúrovú a pani Mgr. Kláru Pariľákovú. Následne snem komory udelil čestné členstvo pánovi Prof. MUDr. Vladimírovi Krčmérymu, DrSc. a čestné členstvo in memoriam pánovi Doc. Ing. Štefanovi Striežencovi, DrSc.

Nasledovalo schvaľovanie správy o hospodárení komory a účtovnej závierky za rok 2016, ako aj schvaľovanie členského príspevku na nasledujúci rok 2018, výška ktorého zostáva nezmenená.

Pred obednou prestávkou pristúpili zúčastnení členovia komory k doplňujúcim voľbám predsedu komory, nakoľko prvý predseda komory Mgr. Peter Kulifaj požiadal o uvoľnenie z funkcie.

Po predstavení sa kandidátok na post predsedu komory – pani PhDr. Mgr. Oľgy Jarošovej, PhD. a pani Ing. Mgr. Jarmily Pagáčovej – nasledovala tajná voľba novej predsedníčky komory. Počas obednej prestávky volebná komisia spočítala hlasy a následne zverejnila výsledky volieb. So ziskom 73 hlasov sa novou predsedníčkou komory stala pani Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová.

Nová predsedníčka sa následne prihovorila prítomným členom komory a prebrala vedenie ďalších bodov rokovania snemu, ktorými boli aktualizácia základných dokumentov komory a diskusia o smerovaní komory. Členovia komory prijali viaceré uznesenia týkajúce sa ďalšieho smerovania komory a sociálnej práce.

Po zasadnutí snemu nasledovala spoločná slávnostná večera, počas ktorej si prítomní členovia komory vychutnávali popri dobrom jedle aj hudobnú nádielku v podaní speváčky Anky Repkovej a klaviristu Viliama Vitéza.

Po večeri nasledovalo slávnostné odovzdávanie ocenení SOPRA 2017, v rámci ktorého boli za svoju obetavosť a prínos ocenení sociálni pracovníci z radov členov komory. Kultúrnym vrcholom večera bolo vystúpenie speváčky Janais.

Ďakujeme všetkým zúčastnením, ktorí svojou prítomnosťou urobili tento deň výnimočným a prispeli tak k vzájomnému povzbudeniu sa.

Foto: Koba Tuniev Photography


Fotky zo Snemu a odovzdávania cien SOPRA budú zverejnené čoskoro.
Všetkých členov budeme o tom informovať aj prostredníctvom mailu.