Zasadnutie snemu 2020 a voľba predsedu SKSPaASP

25. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie snemu 2020 a voľba predsedu SKSPaASP

Články Z činnosti komory

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP,

pozývame Vás na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2020 v Košiciach (Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/AVeľká zasadačka na prízemí) o 10:00 hod..

Program zasadnutia snemu komory spolu s podkladovými materiálmi k rokovaniu budú v dostatočnom predstihu zverejnené na webovej stránke komory.

Tohtoročné zasadnutie snemu komory bude spojené aj s voľbami predsedu SKSPaASP. Pani PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. sa rozhodla z pozície predsedníčky Komory odstúpiť.

Radi by sme Vás informovali aj o lehotách platných pre konanie volieb v zmysle volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP.

Ukončenie zberu kandidátok na voľbu predsedu komory a členov orgánov komory do 09.10.2020, vrátane
Ukončenie zberu návrhov na členov volebnej komisie do 09.10.2020, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvom
do 31.10.2020, vrátane

Právo navrhovať kandidátov na voľbu predsedu komory, členov orgánov komory a kandidátov na voľbu členov volebnej komisie má každý člen komory. Nemôže však navrhnúť sám seba. Návrh na kandidáta na voľbu predsedu komory navrhovateľ predložiť predstavenstvu komory písomne, prostredníctvom doručovateľa na adresu:

Slovenská komora SP a ASP, Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, alebo elektronicky – mailom tajomnicka@socialnapraca.sk

Návrh na kandidáta musí obsahovať:

  • titul, meno a priezvisko kandidáta, evidenčné číslo osoby kandidáta, pod ktorým je navrhovaný kandidát vedený v zozname členov komory prístupnom na webovom sídle komory,
  • funkciu, na ktorú navrhovateľ kandidáta navrhuje,
  • meno a priezvisko navrhovateľa,
  • dátum podania návrhu.

Súčasťou návrhu je písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. Kandidát musí zaslať súhlas so svojou kandidatúrou na stanovenú adresu komory, alebo na mailovú adresu tajomnicka@socialnapraca.sk najneskôr však do 09.10.2020. Ak by nastala situácia, že ku dňu uzávierky prijímania návrhov kandidatúr na predsedu komory nebudú doručené žiadne návrhy, postupuje sa v zmysle Článku 6, bodu 5 Volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP a teda návrhy na kandidátov bude možné predložiť aj ústne priamo na sneme.

V tom prípade vás žiadame, aby ste mali pripravenú krátku informáciu o predsedovi komory, ktorého navrhujete. V prípade nominácie na sneme, súhlas s kandidatúrou podá kandidát priamo volebnej komisii.

Dôležitá informácia: k účasti na sneme MUSIA mať členovia Slovenskej komory SP a ASP splnené všetky povinnosti, medzi ktoré patrí aj zaplatené členské.
V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujete na mailovej adrese tajomnicka@socialnapraca.sk.