Vyhlásenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP)k zaradeniu sociálneho pracovníka v zdravotníctve do kategórie iný zdravotnícky pracovník

11. augusta 2023 / Komentáre vypnuté na Vyhlásenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP)k zaradeniu sociálneho pracovníka v zdravotníctve do kategórie iný zdravotnícky pracovník

Infoservis SK SPaASP

(Legislatívny proces zverejnený, vrátane pripomienok SK SP a ASP na: Legislatívny proces – SLOV-LEX)

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP) 8 rokov iniciuje a aktívne pripomienkuje legislatívu a žiada Ministerstvo zdravotníctva SR o riešenie podmienok výkonu práce sociálnych pracovníkov pracujúcich v rezorte zdravotníctva.

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti má na základe aktuálne platnej legislatívy povinnosť
mať v pracovno-právnom vzťahu sociálneho pracovníka.

V súčasnosti pracuje u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti 250 pracovníkov, ktorí pracujú a pracovali (napr. i počas pandémie COVIDu) v legislatívnom vákuu a stretávajú sa s problémami, ktoré popisuje Predkladacia správa vypracovaná Ministerstvom zdravotníctva SR vo vyššie
uvedenom legislatívnom procese.

Návrh na zaradenie sociálnych pracovníkov v zdravotníctve do kategórie iný zdravotnícky pracovník SK SP a ASP v rámci výzvy k súčinnosti pri príprave novely zákona 578/2004 zaslala MZ SR vo februári 2022 a do dnešného dňa žiadnu odpoveď neobdržala.

Sociálni pracovníci/čky, ktorí pracujú v klinickom prostredí (nemocnice a zdravotnícke zariadenia) sa
podieľajú na liečebnej, sociálnej aj činnostnej rehabilitácii pacientov a sú resp. by mali byť súčasťou
multidisciplinárnych tímov v zdravotníctve nielen v oblasti duševného zdravia, ale aj v iných oblastiach
starostlivosti. Sociálni pracovníci/čky poskytujú sociálnu diagnostiku a aplikujú metódy sociálnej terapie,
zlepšujú sociálne fungovanie pacienta v terapeutickej komunite, alebo na oddeleniach, ďalej riešia problémy pacientov v oblasti interpersonálnych vzťahov s rodinnými príslušníkmi a v ich adaptácii na rolu
pacienta, ako aj na iné sociálne roly v priebehu liečby a po liečbe. V uvedenom zákone v §3, ods.1 písm. b/ sa uvádza, že zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník /§27/ pri ochrane zdravia ľudí a definícia sociálnej práce v zdravotníctve, okrem iného, je „práca s ľuďmi v kontexte zachovania ich zdravia v referenciách bežného života“.

Aktuálne okrem vyjadreného nesúhlasu MZ SR vo vyššie uvedenom legislatívnom procese zo strany Ministerstva zdravotníctva do dnešného dňa nemá SK SP a ASP návrh na riešenie podmienok výkonu práce sociálnych pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve.

V Bratislave 9.8.2023

Mgr. Katarína Mažárová,

Predsedníčka SK SP a ASP