Tlačová správa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ocenilo osobnosti v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti o deti

25. septembra 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ocenilo osobnosti v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti o deti

Infoservis SK SPaASP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opäť ocenilo osobnosti, ktoré sa angažujú v oblasti sociálnej pomoci. Laureáti si zo slávnostného galavečera odniesli ocenenie za sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám v roku 2022. Ocenenie Sociálny čin roka je symbolom jednej z najkrajších a najdôležitejších hodnôt našej spoločnosti – solidarita a sociálna zodpovednosť.

Ministerka Soňa Gaborčáková za rok 2022 ocenila spolu 17 osobností.

Laureáti získali ocenenia v rámci troch rôznych kategórií. Prvú kategóriu tvorili zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Uznanie získali  za svoje mimoriadne úsilie pri ochrane a starostlivosti o deti v núdzi. Títo pracovníci pomáhajú udržať rodiny pohromade a snažia sa zabrániť odobratiu detí do náhradnej starostlivosti.

V druhej kategórií boli ocenení zamestnanci centier pre deti a rodiny, ktorí svojou neoceniteľnou prácou pomáhajú rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách.

V samostatnej kategórii Sociálny čin roka si odnieslo ocenenie 5 osobností za  svoje výnimočné úsilie v pomoci sociálne slabým.

„Roky sa venujem sociálnej práci a toto prostredie dôverne poznám. Všetky jeho prekážky, radosti aj strasti. O to viac si vážim, že sme ocenili výnimočnú prácu a obrovské úsilie ľudí, pre ktorých je pomoc slabším súčasťou ich každodennej práce. Sociálna zodpovednosť nie je len povinnosťou organizácií alebo vlád, ale je to záležitosť nás všetkých,“ uviedla počas slávnostného odovzdávania ocenení ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Zoznam a príbehy ocenených:

  1. Kategória: ZAMESTNANCI ODDELENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY

Jana Čechová

Jana Čechová je najstaršou sociálnou pracovníčkou na oddelení Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Michalovciach s 35-ročnou praxou. Jej špecializáciou sú „nespokojní rodičia“. Okrem toho sa venuje tzv. návratovým konaniam, pri ktorých zastupuje úrad pred druhostupňovým súdom. Vďaka svojim znalostiam a skúsenostiam je prirodzenou autoritou a vždy ochotná pomáhať iným.

Gabriela Glovňová

Gabriela Glovňovás 19-ročnou skúsenosťou na oddelení Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Bardejove, sa aktuálne venuje agende ohrozených rodín, ústavnej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti a osvojenia. Jej oddanosť a spolupráca s inštitúciami zlepšila ťažkú rodinnú situáciu a dala týmto deťom príležitosť rásť v bezpečnom a harmonickom prostredí, pričom boli vrátené do osobnej starostlivosti matky.

Petra Kislíková

Vedúca oddelenia Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Humennom s 24-ročnou praxou je vynikajúcou odborníčkou, ktorá excelentne aplikuje svoje vedomosti s výkonom agendy kolízneho opatrovníctva. Je dôležitým členom pracovných tímov. Súčasne sa podieľa na legislatívnych úpravách spolu s kolegami z rezortu práce a komisárom pre deti, čím prispieva k zlepšeniu podmienok v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Vladimíra Labudová

Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele na bratislavských úradoch sa venuje už 30 rokov a obetavo chráni záujmy maloletých detí. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť bezpečné prostredie pre každé dieťa a aktívne riešiť ich konflikty, aj keď ide o náročné prípady, ako sú zanedbávanie a medzinárodné únosy. S osobným nasadením a odborným prístupom mení životy mnohých detí a rodín, čím si získala rešpekt nielen klientov, ale aj kolegov, vďaka svojmu morálnemu kreditu, zodpovednosti, empatii a zmyslu pre spravodlivosť.

Patrícia Maráková

Patrícia Maráková pôsobí na oddelení Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Novom Meste nad Váhom od roku 2013. Jej práca s deťmi je zároveň poslaním, čo ilustruje prípad, kde aktívne pomohla dvom súrodencov v ťažkej situácii. Zabezpečila im náhradnú osobnú starostlivosť, psychologickú podporu, bývanie a inú potrebnú pomoc.

Lenka Mikušová

Lenka Mikušová z oddelenia Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Liptovskom Mikuláši sa venuje terénnej sociálnej práci. Jej systematický prístup a spolupráca s občianskym združením JEKH DROM viedli k zlepšeniu života detí v osade Važec. Je inšpiráciou pre kolegov a pozitívnou silou pre ľudí v núdzi.

  • Kategória: ZAMESTNANCI CENTIER PRE DETI A RODINY

Anna Filipiaková,

Anna Filipiaková pôsobí 36 rokov ako vychovávateľka v Centre pre deti a rodiny v Hriňovej a je koordinátorkou skupiny 17 rokov. S láskou a individuálnym prístupom vychováva deti, podporuje ich vzdelávanie, umelecké a športové talenty a pripravuje ich na rôzne kultúrne vystúpenia. Je aktívnou členkou Fóra riaditeľov a zamestnancov CDR a jej primárnym cieľom je zlepšiť kvalitu života detí, ich úspech a radosť zo života. Je vzorom v rozvíjaní osobností detí, motivácii a učení ich hodnotám.

Janka Hrdlovičová

Vedúca ekonomického úseku CDR Sereď je neodmysliteľnou súčasťou tímu, ktorá počas svojho 38-ročného pôsobenia stála pri všetkých systémových zmenách v sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Jej odborné a ľudské kvality boli kľúčové pri transformácii z internátneho na rodinný typ a rozšírení starostlivosti o deti s duševnými poruchami. Svojou energiou, charitatívnou činnosťou a starostlivosťou o mladých dospelých je srdcom a dušou celého tímu.

Iveta Lumtzerová

Riaditeľka CDR Košická Nová Ves pracuje v centre 40 rokov. Pôsobí aj ako predsedníčka sekcie riaditeľov Košického kraja vo Fóre riaditeľov a zamestnancov detských domovov. Dôraz kladie na výmenu informácií a neustáleho vzdelávania ľudí. Organizuje domáce i zahraničné konferencie zamerané na zvyšovanie odbornosti a efektívnosti pri práci s dieťaťom a jeho rodinou v podmienkach detských domovov. Za svoje úsilie získalo toto centrum ocenenie Mesta Košice, a tiež sa stala držiteľkou ocenenia „Z detského domova do rodiny“. Je nielen výbornou manažérkou, ale aj úžasným človekom.

Adriana Petrušková

Vedúca úseku starostlivosti z CDR Liptovský Hrádok sa už takmer 20 rokov venuje jedinému cieľu – vrátiť deti do pôvodnej biologickej rodiny, prípadne do ich prirodzeného sociálneho prostredia. Je predsedníčkou sekcie sociálnych pracovníkov pri Fóre riaditeľov a zamestnancov domovov a aktívne sa podieľa na tvorbe legislatívnych predpisov. Detský úsmev je jej hnacím motorom a vždy pomôže pri organizácii podujatí pre deti.

Edita Riháriová

Je asistentkou sociálnej práce v organizácii Úsmev ako dar. Zameriava sa prácu s rómskou komunitou v teréne, pre ktorých je veľkou inšpiráciou. Okrem sociálnej pracovníčky je detskou spisovateľkou a maliarkou. Pre mladých klientov často zastupuje rolu neprítomnej matky. Rovnako venuje svoj čas a energiu rozmanitým dobrovoľníckym aktivitám, najmä práci s rómskymi deťmi.

Jaroslav Szabó

Riaditeľ CDR Dedina Mládežesa v roku 2018, ako prvý na Slovensku, rozhodol ísť cestou transformácie centra. Je príkladom pravého bojovníka za práva detí so zdravotným postihnutím v ústavnej starostlivosti, presadzuje a implementuje inklúziu detí. Je členom Rady vlády pre duševné zdravie ministerstva zdravotníctva, odborným garantom pre ošetrovateľskú starostlivosť a súčasne podpredsedom Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov. Vie, že tie správne riešenia prichádzajú vtedy, keď na sebe neustále pracujeme. Svojou životnou filozofiou a činmi je pre svojich kolegov príkladom a motiváciou.

  • Kategória: SOCIÁLNY ČIN ROKA

Blanka Faltýnková

V CDR Kremnica pôsobí od roku 2006. Najprv ako pomocná vychovávateľka, dnes sa venuje ekonomike centra, avšak svoju náruč má pre deti i mladých dospelých otvorenú neustále. Je pravidelnou darkyňou krvi a svoju ochotu pomáhať preukázala aj pri záchrane života. Ako okoloidúca poskytla masáž srdca mužovi, ktorý ostal v bezvedomí. Svojim činom dokázala, že je úžasným človekom s obrovským srdcom.

Jana Filipová

V roku 2013 zriadila a vybudovala krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska v Žiline, ktoré vedie aj v súčasnosti. Vlastné sluchové znevýhodnenie ju motivovalo, aby sa už od 13-tich rokov angažovala v komunite nepočujúcich. Je nápomocná ostatným organizačným jednotkám vo všetkých kútoch Slovenska. Obdiv a uznanie svojho okolia si získala vďaka odhodlaniu vždy urobiť správnu vec,  nájsť riešenie a uprednostniť druhých pred sebou.

Juraj Janček

Pôsobí ako koordinátor ochrany detí pred násilím na ústredí  práce, sociálnych vecí a rodiny. Zaoberá sa ochranou detí a žien pred násilím, pomoci jednotlivcom i rodinám, ale aj napríklad pátraniu po nezvestných osobách, rovnako osvetovej činnosti v rámci Integrovaného záchranného systému SR. Od začiatku pandémie, aj v čase vypuknutia vojny na Ukrajine, pôsobil ako aktívny dobrovoľník na viacerých miestach.

Renáta Marietta Nagyová

Je sociálnou pracovníčkou v sociálnom centre Mary Ward v Užhorode. Už do roku 2014 pomáha ženám, ktorých muži bojovali na východe Ukrajiny. Od februára 2022 centrum, v ktorom pôsobí, zohráva kľúčovú úlohu v riadenej migrácii rodín s deťmi. Každý deň s láskou a entuziazmom pracuje na vytváraní optimálnych podmienok pre presídlenie rodín z východnej časti Ukrajiny do bezpečného Zakarpatska.

Peter Obranec a Roman Vrška

Obaja rodení dobrovoľníci sú zamestnanci vysokej školy sv. Alžbety. Dlhodobo sa zameriavajú na humanitárnu a misijnú sociálnu prácu na Slovensku i v tretích krajinách. Stáli pri zrode mnohých projektov. Pravidelne sa zúčastňujú misijnej sociálnej práce v Albánsku. Počas pandémie na Slovensku roznášali potravinové balíčky rodinám, ktorých rodičia stratili prácu. Pomáhajú aj ľuďom bez domova v našom hlavnom meste.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR