Podpora zamestnávateľských organizácií poskytujúcich sociálne služby v sociálnom dialógu

16. mája 2016 / Komentáre vypnuté na Podpora zamestnávateľských organizácií poskytujúcich sociálne služby v sociálnom dialógu

Články Z činnosti komory

dialogObčianske združenie TENENET, o.z. vypracovalo prípadovú štúdiu o stave štrukturálneho sociálneho dialógu na Slovensku. Táto prípadová štúdia je výstupom projektu PESSIS 3 “PODPORA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ORGANIZÁCIÍ POSKYTUJÚCICH SOCIÁLNE SLUŽBY V SOCIÁLNOM DIALÓGU”, ktorý koordinuje EASPD (The European Association of Service providers for Persons with Disabilities – Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí s postihnutím). Jedná sa o organizáciu, ktorá zastupuje 10.000 organizácií poskytujúcich služby pre ľudí s rôznymi postihnutiami po celej Európe.

Projekt je zameraný na vytvorenie európskej siete reprezentujúcej zamestnávateľov v odvetví sociálnych služieb. Cieľom projektu je, aby sa zamestnávatelia sociálnych služieb stali uznávanými sociálnymi partnermi na európskej úrovni a zúčastňovali sa európskeho sociálneho dialógu (ESD). Uvedenie tejto pracovnej sily do ESD posilní európsky sociálny dialóg ako celok a zlepší pokrytie kvalitnými pracovnými silami v EÚ. Tento európsky projekt trvá 24 mesiacov (15 novembra 2015 – 15 novembra 2017) a je financovaný programom Európskej komisie z kapitoly priemyselných vzťahov a sociálneho dialógu.

Medzi hlavné výstupy projektu patrí: 5 štúdií z krajín Anglicko, Maďarsko, Rumunsko, Portugalsko a Slovensko o stave štrukturálneho sociálneho dialógu; aktualizovaná správa EÚ, pokrývajúca dáta z 22 krajín; 3 národné akčné plány zamerané na začlenenie národných zamestnávateľských zväzov do Európskeho sociálneho dialógu;Spoločná deklarácia o politických otázkach dôležitých pre sektor sociálnych služieb;3 národné úlohy zamerané na dodržiavanie spoločného vyhlásenia / deklarácie;Komunikačný a diseminačný plán, Hodnotiaci plán a Finálna správa pre Európsku komisiu; Záverečná konferencia v Bruseli, plánovaná koncom roka 2016.