VÝZVA

19. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na VÝZVA

Články Z činnosti komory

Vážení sociálni pracovníci!

Podľa  § 17 ods. 2, písm. d) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás upozorňujeme na zákonnú povinnosť riadne a včas platiť členský príspevok člena Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. 

V zmysle citovaného zákona a Internej smernice FIN 3/2016 Platenie členských príspevok a jej Dodatku č. 1/2020 zo dňa 1.7.2020

vás vyzývame na splnenie zákonnej povinnosti

zaplatiť členský príspevok za rok 2020 a v prípade pohľadávky a nesplnenia si tejto povinnosti aj za predchádzajúce roky. 

Od 21. septembra 2020 Vám plynie dodatočná mesačná lehota (t. j. do 20. októbra 2020) na zaplatenie dlžných členských príspevkov. Pri úhrade zameškaného členského postupujte v zmysle uvedenej  internej smernice.

Upozorňujeme, že nesplnenie tejto povinnosti zakladá dôvod na vymáhanie pohľadávky a je dôvodom na začatie konania podľa § 25 citovaného zákona. 

Aktuálne nemá uhradený členský príspevok niekoľko desiatok ľudí. Prax ukazuje, že väčšina ľudí na to jednoducho zabudla. Pokiaľ dôvodom neuhradenia členského poplatku je strata záujmu o členstvo v Komore (čo nás mrzí), dávame do pozornosti formuláre (na stiahnutie) na oznámenie o zániku členstva, resp. o jeho prerušení v Komore.

Formulár: Oznámenie o prerušení členstva v SKSPaASP

Formulár: Oznámenie o ukončení členstva v SKSPaASP

                                                                                           Predstavenstvo komory