Svetový deň sociálnej práce 2022

8. marca 2022 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce 2022

Z činnosti komory Zo sveta sociálnej práce

Vážená kolegyňa,

Vážený kolega,

dovoľte mi, aby som Vás pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce, ktorý v tomto roku pripadá na 15. marca  krátko pozdravila.

Plagát Svetového dňa sociálnej práce 2022, ktorý vydala v novembri 2021 IFSW zdôrazňuje tému “ Spoločné budovanie nového eko-sociálneho sveta: Nenechať nikoho pozadu „. Téma sa zhoduje s názvom celosvetového ľudového summitu , ktorý sa uskutoční 29. júna až  2. júla.

Téma predstavuje víziu a akčný plán na vytvorenie nových globálnych hodnôt, politík a praktík, ktoré rozvíjajú dôveru, bezpečnosť a dôveru pre všetkých ľudí a udržateľnosť planéty. Svetový deň sociálnej práce 2022 bude pre profesiu sociálnej práce významnou príležitosťou zapojiť všetky naše siete a komunitu, v ktorej pracujeme, aby prispievali k hodnotám a princípom, ktoré umožňujú všetkým ľuďom rešpektovať ich dôstojnosť prostredníctvom spoločnej budúcnosti.

Prezidentka IFSW Silvana Martinez pri tejto príležitosti povedala:                          

„Summit „Spoločné budovanie nových eko-sociálnych svetových národov“ spojil veľké a rôznorodé skupiny so spoločnou víziou a spoločnými východiskovými princípmi. Spoločne sme najväčšia organizácia občianskej spoločnosti zahŕňajúca svetové odbory, zdravotníctvo, sieť Faith Invest, globálne študentské organizácie, medzinárodnú sociálnu prácu, agentúry OSN, sociálne hnutia, akademické siete a mnohé ďalšie. Svetový deň sociálnej práce 2022 bude slúžiť ako platforma pre túto iniciatívu, ktorá zapojí všetky komunity, aby sa mohli vyjadriť k tomu, v akom kolektívnom svete chcú žiť. Vyzývam všetkých sociálnych pracovníkov, aby sa zapojili do tohto globálneho masového hnutia za zmeniť. Všetci členovia a partneri IFSW sú pozvaní.“

Sociálna práca ako odbor, ktorý vo svojom fokuse má človeka a jeho sociálne prostredie čelila a stále čelí o.i. i výzvam, ktoré sa týkajú jednotlivcov, rodín, komunít i spoločnosti.

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP), ktorá združuje sociálnych pracovníkov vykonávajúcich sociálnu prácu naprieč celým spektrom verejného života sa v rámci svojej činnosti snaží otvárať témy profesionalizácie výkonu sociálnej práce  – či už spoluprácou na vytvárané sociálnych politík, pri kreovaní a pripomienkovaní legislatívy.

SK SP a ASP venuje pozornosť i tomu najdôležitejšiemu a to Vám, členom, profesionálom, ktorí vo svojom každodennom živote sa snažíte vykonávať svoju prácu najlepšie ako viete a ponúka Vám semináre pre vedomostný i osobnostný rozvoj.

SK SP a ASP v spolupráci s týždenníkom Týždeň pripravila pre Vás na 15. marca 2022 o 18.oo diskusiu s názvom: Je sociálna práca vedou? (  https://fb.me/e/4ItdiVzLK ), na ktorú Vás týmto srdečne pozývam.

Vážená kolegyňa,

Vážený kolega,

záverom mi dovoľte popriať Vám všetko dobré, najmä veľa síl a energie vo Vašom profesionálnom, ale i osobnom živote, aby sme každý za seba a  v konečnom dôsledku ako spoločenstvo vedeli zvládnuť výzvy, ktoré sa nás aktuálne ľudsky i profesionálne dotýkajú.

S úctou,

Katarína Mažárová

predsedníčka SK SP a ASP

V Novom Meste nad Váhom, 4. marca 2022