ZOZNAM ČLENOV KOMORY S INFORMÁCIOU O NE/ZAPLATENÍ ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

2. júla 2021 / Komentáre vypnuté na ZOZNAM ČLENOV KOMORY S INFORMÁCIOU O NE/ZAPLATENÍ ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Z činnosti komory

V súlade s čl. 3 bod 4 Internej smernice č. FIN / 1-2020 Platenie členských príspevkov a evidencia a vymáhanie pohľadávok komora zverejňuje aktualizáciu zoznamu členov komory s informáciou o ne/zaplatení členského príspevku

Zároveň komora vyzýva všetkých členov, ktorí neuhradili členský príspevok za rok 2021 v stanovenom termíne, aby uhradili členský príspevok vo výške eur 20,-Eur do 31. júla 2021

Povinnosťou člena komory je podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o sociálnej práci“) riadne a včas platiť členský príspevok. Nezaplatenie členského príspevku je porušenie zákonnej povinnosti člena komory. Za toto disciplinárne previnenie môže Disciplinárna komisia SKSPaASP uložiť disciplinárne opatrenia podľa § 25 ods. 2 zákona o sociálnej práci. 

Členský príspevok je povinný zaplatiť každý člen do 31. marca v príslušnom kalendárnom roku (novo prijatí členovia do dvoch mesiacov od ich zapísania v zozname členov komory), v súlade s čl. 5 bod 2 Internej smernice č. FIN / 1-2020 Platenie členských príspevkov a evidencia a vymáhanie pohľadávok. Členské príspevky je možné zaplatiť bezhotovostne na účet komory (Tatra banka, a. s., IBAN: SK42 1100 0000 0029 4301 7093) alebo poštovým poukazom na účet komory (ako adresu prijímateľa je potrebné uviesť adresu sídla komory: Slovenská komora SP a ASP, Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava). Ako variabilný symbol použite svoje číslo člena komory a ako špecifický symbol rok, za ktorý je členský príspevok uhrádzaný (2021).