Zasadnutie snemu 2021 a voľba predsedu SKSPaASP

30. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie snemu 2021 a voľba predsedu SKSPaASP

Z činnosti komory

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP,

pozývame Vás na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 27.04.2021. Miesto a čas upresníme.

Program zasadnutia snemu komory spolu s podkladovými materiálmi k rokovaniu budú v dostatočnom predstihu zverejnené na webovej stránke komory.

Zasadnutie snemu komory bude spojené aj s voľbami predsedu SKSPaASP.

Radi by sme Vás informovali aj o lehotách platných pre konanie volieb v zmysle volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP.

Ukončenie zberu kandidátok na voľbu predsedu komory a členov orgánov komorydo 17.03.2021, vrátane
Ukončenie zberu návrhov na členov volebnej komisie do 17.03.2021, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvomdo 07.04.2021, vrátane

Právo navrhovať kandidátov na voľbu predsedu komory, členov orgánov komory a kandidátov na voľbu členov volebnej komisie má každý člen komory. Nemôže však navrhnúť sám seba. Návrh na kandidáta na voľbu predsedu komory navrhovateľ predložiť predstavenstvu komory písomne, prostredníctvom doručovateľa na adresu:

Slovenská komora SP a ASP, Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, alebo elektronicky – emailom tajomnicka@socialnapraca.sk

Návrh na kandidáta musí obsahovať:

  • titul, meno a priezvisko kandidáta, evidenčné číslo osoby kandidáta, pod ktorým je navrhovaný kandidát vedený v zozname členov komory prístupnom na webovom sídle komory,
  • funkciu, na ktorú navrhovateľ kandidáta navrhuje,
  • meno a priezvisko navrhovateľa,
  • dátum podania návrhu.

Súčasťou návrhu je písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. Kandidát musí zaslať súhlas so svojou kandidatúrou na stanovenú adresu komory, alebo na mailovú adresu tajomnicka@socialnapraca.sk najneskôr však do 17.03.2021. Ak by nastala situácia, že ku dňu uzávierky prijímania návrhov kandidatúr na predsedu komory nebudú doručené žiadne návrhy, postupuje sa v zmysle Článku 6, bodu 5 Volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP a teda návrhy na kandidátov bude možné predložiť aj ústne priamo na sneme.

V tom prípade vás žiadame, aby ste mali pripravenú krátku informáciu o predsedovi komory, ktorého navrhujete. V prípade nominácie na sneme, súhlas s kandidatúrou podá kandidát priamo volebnej komisii.

Dôležitá informácia: k účasti na sneme MUSIA mať členovia Slovenskej komory SP a ASP splnené všetky povinnosti, medzi ktoré patrí aj zaplatené členské.
V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujete na mailovej adrese tajomnicka@socialnapraca.sk.