Výzva pre zástupcov neziskového sektora v sociálnej oblasti

5. februára 2018 / Komentáre vypnuté na Výzva pre zástupcov neziskového sektora v sociálnej oblasti

Články Zo sveta sociálnej práce

Oslovujeme Vás ako zástupcov neziskového sektora v sociálnej oblasti. Mnohí vnímate problematickú situáciu čerpania eurofondov v sociálnej oblasti na Slovensku (napr. neefektívne nastavenie výziev, nadmerná administratíva projektov, obava z vysokej rizikovosti pri prijímaní a zazmluvnení projektov atď.). Aj preto sme boli oslovení ESF, aby sme v rámci Národného projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti oslovili zástupcov neziskového sektora a spoločne pripravili zoznam vlastných návrhov na obsah výziev, teda v akých oblastiach, na aké zameranie projektov by sme vedeli využiť financie z ESF. Dôležité je, aby boli pilotné a inovatívne, alebo nedostatkové (nie suplujúce štátne finančné mechanizmy) a aby sme ich vedeli zaradiť do ESF štruktúry (prioritné osi, horizontálne priority, ciele a špecifické ciele atď.).

Týmto by sme Vás chceli vyzvať, ak máte návrhy (jednoduché, jasné a stručné), kde a na čo potrebujete financie, pošlite nám ich. Skúsime ich „prerozprávať“ euroslovníkom EŠIF schémy štrukturálnych fondov. Pokračovaním by bolo zvolanie okrúhleho stola na MPSVR SR, kde by sme predstavili vaše návrhy. Našou snahou bude, aby boli vaše návrhy pretransformované do konštruktívnych výziev na dopytovo-orientované alebo aj národné projekty tak, aby to bolo aj pre Vás motivačné sa o ne nielen uchádzať, ale aj s čo najmenšími problémami zazmluvniť, realizovať a čerpať. Je to začiatok procesu, ktorým by sme sa mali my ako sociálne neziskovky spojiť, vytvoriť vlastnú podpornú sieť a spoločne, keďže teraz vnímame vôľu aj snahu ESF meniť stratégie čerpania eurofondov, využiť túto príležitosť aj pre stabilizáciu a snáď do budúcnosti aj rozvoj našich neziskových organizácií, prípadne vytvoriť neformálnu platformu sociálnych neziskoviek, ktorá si bude vzájomne v tomto snažení pomáhať.

Prosíme Vás, aby ste šírili túto výzvu aj medzi Vaše spriatelené neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti a aby ste nám poslali Váš záujem a prípadne aj návrhy na potenciálne grantové výzvy čo najskôr (do 9.2.2017) cez tento link: https://goo.gl/forms/RYS2YkNoJxCHcCEz1

Následne Vaše návrhy zapracujeme a budeme Vás informovať o ďalšej spolupráci a postupe. Tešíme sa spoluprácu s Vami :).

Za Sociofórum PhDr. Elena Kopcová, PhD., štatutárna zástupkyňa TENENET o.z. (0907 154 601, ena@tenenet.sk, www.tenenet.sk)