VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE (Zákon o inšpekcii)

19. januára 2022 / Komentáre vypnuté na VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE (Zákon o inšpekcii)

Z činnosti komory

VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE


Zástupcovia Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce sa v rámci pracovnej skupiny zaoberali návrhom Zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podávajú odborné stanovisko.


Komora sociálnych pracovníkov prijala pozvanie na zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o inšpekcii, podrobne návrh zákona analyzovala a v rámci pracovnej skupiny viedla diskusiu s odborníkmi z praxe.
Z pripomienok komory vyberáme:

  • Inšpekcia má byť zabezpečovaná objektívne a profesionálne – V zákone nie sú zadefinované kvalifikačné predpoklady a požadovaná prax na výkon kompetencií „inšpektora“, kontrolnú skupinu majú tvoriť dvaja (aj nekvalifikovaní) inšpektori, s možnosťou prizvanej osoby k výkonu dozoru. Nie je definované, kto môže byť prizvaná osoba (jeho odbornosť?) a kedy sa inštitút využije.
  • Predkladaným zákonom sa umožňuje „násilný“ vstup do súkromia právnických ale najmä fyzických osôb, umocnený vyhotovovaním obrazovo-zvukového záznamu. Je neprípustné takýmto spôsobom narušovať základné práva občanov, najmä práva na súkromie. Zákon vo svojich ustanoveniach minimálne rozlišuje právnickú a fyzickú osobu ako objekt kontrol.
  • Zámerom predkladateľa zákona je vytvoriť funkčný systém správneho dozoru nad plnením povinností v oblasti sociálnych vecí – Navrhovaným zákonom vzniká nový inštitút „inšpektorát“, ktorý však má postavenie „oddelenia“ v organizačnej štruktúre MPSVR SR a nevzniká ako nezávislá inštitúcia.
  • Predkladaným zákonom sa rušia ustanovenia o hodnotení podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.
  • V zmysle nového zákona vznikajú novo definované Štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby – Tieto oblasti a kritériá nevychádzajú z odbornej verejnej diskusie ani aplikačných skúseností z hodnotenia podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb. Povinnosťou poskytovateľa je len oboznámiť s nimi zamestnancov a prijímateľov.

Keďže ide o pomerne rozsiahly návrh zákona, ktorý sa o.i. dotýka ľudských práv v oblasti poskytovania sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a kurately dospelých a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, komora navrhuje, aby sa posunula účinnosť zákona najmenej o rok a teda účinnosť od 1.júla 2023, aby sa mohla otvoriť všeobecná diskusia s odbornou i laickou verejnosťou, ktorých sa zákon tiež dotýka, pretože nereflektuje ich práva. Je žiadúce diskutovať s odbornou verejnosťou o jednotlivých §-vých zneniach v zákone, pretože hrozí ďalší odliv odborných a obslužných pracovníkov, zníženie kvality poskytovaných sociálnych služieb a zníženie záujmu akreditovaných subjektov o vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na úseku kompenzácií zánikom kontrolnej kompetencie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny môže dôjsť k opačnému efektu, k neodhaleniu nedostatkov pri zabezpečení opatrovania ŤZP osôb.

Kontakt so sociálnymi službami má či už priamo alebo sprostredkovane v priebehu života takmer každý občan a preto vnímame naliehavú potrebu tejto problematike venovať náležitý priestor a pozornosť

V Bratislave 17.1.2022

Mgr. Katarína Mažárová

predsedníčka SKSPaASP

Vyhlásenie v PDF formáte na stiahnutie nájdete TU.

Článok v médiách: https://www.teraz.sk/najnovsie/socialni-pracovnici-kritizuju-novy-z/605308-clanok.html