Vyhlásenie o etických princípoch sociálnej práce a Etický kódex supervízie

20. novembra 2018 / Komentáre vypnuté na Vyhlásenie o etických princípoch sociálnej práce a Etický kódex supervízie

Články Z činnosti komory

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti nasledovné dokumenty.

Medzinárodný etický kódex sociálnej práce

V júli 2018 bol na valných zhromaždeniach Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov a Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce v Írskom Dubline schválený nový „medzinárodný etický kódex“, dokument s názvom Statement of Ethical Principles , ktorý do slovenského jazyka môžeme preložiť ako Vyhlásenie o etických princípoch (sociálnej práce). Predkladáme pracovný preklad tohto dokumentu, ktorý bude dôležitým východiskom aj pri revízii Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v januári 2019.

Etický kódex supervízie 

Etický kódex supervízie vznikol z požiadavky supervízorov, účastníkov supervízneho výcviku a odberateľov supervízie. Jeho ašpiráciou je skvalitnenie eticky citlivej praxe výkonu supervízie. Kódex môže napomôcť korektnému vystupovaniu supervízora, ale aj objednávateľa pri formulovaní kontraktu supervízie ako aj samotnému supervíznemu procesu. Prijatie Etického kódexu supervízie vytvára predpoklad k skvalitneniu supervíznej práce a k jej efektívnemu uplatneniu v supervíznej praxi.

Komora Etický kódex supervízie odporúča sociálnym pracovníkom – supervízorom ako aj organizáciám, kde je realizovaná supervízia. Kódex môže byť súčasťou supervízneho kontraktu resp. komplexného programu supervízie v organizácii.