Účasť vo výberovom procese do národného projektu PROFI II. – predĺžený termín prihlasovania do 09.10.2020

2. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Účasť vo výberovom procese do národného projektu PROFI II. – predĺžený termín prihlasovania do 09.10.2020

Články Z činnosti komory

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v národnom projekte NP PROFI II. v realizácii špecializovaného vzdelávania v posudkovej sociálnej činnosti a v sociálnej kuratele, má možnosť nominovať do výberovej komisii pre výber pozícií lektorov, expertov a supervízorov odborníkov spomedzi svojich členov.

Preto vás milí sociálni pracovníci  hceme požiadať, ak máte záujem o účasť vo výberovom procese a pôsobíte v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v oblasti posudkovej sociálnej činnosti, aby ste na adresu tajomníčky komory: tajomnicka@socialnapraca.sk zaslali emailom v termíne do 09.10.2020 svoju požiadavku s motivačným listom a stručným profesijným životopisom.

Na základe toho bude zástupcami jednotlivých orgánov komory uskutočnený výber 2 stálych členov a 2 náhradníkov (1 stály člen a 1 náhradník pre sociálnu kuratelu, 1 stály člen a 1 náhradník pre posudkovú činnosť).

Podotýkame, že uvedená pozícia nebude odmeňovaná mzdou. Vybraní zástupcovia sa nebudú môcť uchádzať o vyššie uvedené pozície v národnom projekte (lektor, expert, supervízor).