Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov/čok 2021

16. marca 2021 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov/čok 2021

Z činnosti komory

List podpredsedu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, PhDr. Františka Drozda, PhD.

Milí priatelia, kolegovia, sociálni pracovníci!

Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov píše svoju históriu od roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW).

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len „komora“), od svojho vzniku, od roku 2015 združuje cez 700 členov z radov sociálnych pracovníkov. Komora chce byť prínosom v tvorbe sociálnej politiky vo vťahu k sociálnej práci a hlási sa k princípom sociálnej práce, medzi ktoré patrí:

  • Dodržiavanie etických hodnôt;
  • Rešpekt k vrodenej hodnote a dôstojností ľudí;
  • Sociálna spravodlivosť;
  • Rešpekt k rozmanitosti;
  • Dodržiavanie ľudských práv;
  • Kolektívna zodpovednosť.

Za najdôležitejší aspekt tvorby sociálnej politiky považujeme detailnú znalosť prostredia, potrieb cieľovej skupiny a jasne formulovanú objednávku, čo konkrétne má sociálna politika v danej oblasti riešiť. Stále sa totiž zdá, že prijímané opatrenia sú často účelové, podľa politického záujmu alebo podľa lobistických aktivít najrôznejších záujmových skupín.  Sociálnej politike na Slovensku chýba dlhodobá systematická koncepcia. Dochádza k plytvaniu ľudským potenciálom,  ktorý v konečnom dôsledku nevidí výsledky svojej aktivity a je demotivovaný k ďalšej práci. Prajeme si  úzke prepojenie sociálnej politiky a sociálnej práce, pretože dnes to vyzerá tak, že politika je o politike a sociálna práca o sociálnej práci, napriek poukazovaniu na nedostatky pripravovaných koncepcií.

Áno, aj komora od svojho vzniku pripomienkuje legislatívne zmeny, vedie odborné diskusie, organizuje vzdelávanie svojich členov i nečlenov. Reaguje na žiadosti a sťažnosti na výkon sociálnej práce v teréne, úradoch a pod. Viackrát sme  riešili tzv. etickú dilemu a preli sa o to, kto má pravdu a ako to autor listu myslel. Veľakrát sme žiadali stanoviská od ministerstiev, úradov, organizácií tretieho sektora, akademikov. Robili sme a robíme čo je v našich silách.

Pamätám si na pocity a chvíle, keď som na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (na „našom” ministerstve!), preberal z rúk ministra vymenovanie za člena komory a neskôr na sneme za člena predstavenstva. Plný entuziazmu a chuti som sa pustil spolu s kolegami do celej plejády úloh, ktoré sme si stanovili. Nezastavili nás ani „umelci“ z rôznych medializovaných káuz, ani politické prosby a hrozby. Chceli a viedli sme diskusiu s viacerými odborníkmi, politikmi. A tak to vlastne robíme dodnes. Zobralo mám to mnoho energie, cítime sa unavení, možno frustrovaní, niektorí nahnevaní, lebo sa nenaplnili proklamované sľuby a ciele, ktoré zazneli na snemoch z úst viacerých predsedov. Tápali sme a stále tápeme v manažmente, hasíme a opravujeme to, čo naši predchodcovia zanedbali, nedokončili, nestihli, či nechceli. Hľadáme finančné zdroje na udržanie chodu komory, chceme zvýšiť profesionalizáciu sociálnych pracovníkov, účelným vzdelávaním  s jednotnou registráciou, informovanosť o nových metódach v oblasti sociálnej práci aj na medzinárodnej úrovni, aj preto sme stále členmi Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW). Áno, aj taká je sociálna práca a nielen v Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Súčasná situácia akoby nútila sociálnych pracovníkov, aby sa v prípade, že chcú niečo zmeniť, stali politikmi. Sociálna práca, napriek tomu, že je všeobecne uznávaný vedný odbor, musí neustále obhajovať svoju legitimitu a získavať rešpekt. Napriek všetkým nedostatkom sa usilujeme, aby sa situácia zlepšila, pretože ani sociálna politika, ani sociálna práca nemôžu existovať samostatne. Zjednodušene povedané,  hlavnou úlohou sociálnej  práce je identifikovať problémy praxe a upozorňovať na nich tvorcov sociálnej politiky. Tento proces však môže fungovať len na základe vzájomného porozumenia a reflexie v sociálnej práci.

No, napriek vyššie uvedenému stojíme za vami, milí kolegovia, prajeme si, aby ste cítili našu pomoc, podporu a sprevádzanie v ľudskej, etickej i odbornej ceste sociálnej práce.

Napriek nedostatočnému finančnému ohodnoteniu, podceňovaniu či nedoceňovaniu našej profesie, sme ochotní i naďalej s vami bojovať ďalej. Pretože bojujeme za človeka, za klienta, za jeho zdanlivú neschopnosť pomôcť si sám, bojujeme proti každému a všetkému, čo ho uráža, ničí a deštruuje na číslo v anamnéze, na kód v registri a pod..

Preto, mi dovoľte sa vám, moji milí kolegovia, zo srdca úprimne poďakovať, za to že ste ostali ešte stále sociálnymi pracovníkmi. Ďakujem vám za to, že ste to s nami nevzdali, že ste to nevzdali s klientmi, ani s jeho radosťami a žalosťami…

Prajme si vzájomne veľa zdravia, lebo len zdravý sociálny pracovník môže ponúknuť zdravú sociálnu pomoc, podporu  a sprevádzanie každému kto ju potrebuje.

V Bratislave, 11.3.2021

PhDr. František Drozd, PhD. – podpredseda Komory