Svetový deň sociálnej práce 2017

21. marca 2017 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce 2017

Články Z činnosti komory

Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov už vyše tridsať rokov vyhlasuje Svetový deň sociálnej práce. Tento deň pripadá vždy na tretí utorok v mesiaci marec. V tomto roku je týmto dňom 21. marec. Nosnou témou, vyhlásenou Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov, je podpora spoločenstva a udržateľnosť životného prostredia.

Svetový deň sociálnej práce poukazuje na zmysel sociálnej práce ako plnohodnotnej profesie a zdôrazňuje jej spoločenský význam na inštitucionálnej, regionálnej a národnej úrovni, informuje o význame sociálnej práce pre spoločnosť a obhajuje záujmy sociálnej práce v ekonomických a politických systémoch.

Hlavnými princípmi sociálnej práce sú: rešpekt k vrodenej hodnote a dôstojnosti ľudských bytostí, zamedzenie bezprávia, rešpektovanie odlišnosti a dodržiavanie ľudských práv a sociálnej spravodlivosti.

Sociálna práca hovorí o prepojenosti ľudských práv s kolektívnou zodpovednosťou. Myšlienka kolektívnej zodpovednosti zdôrazňuje význam vytvárania vzájomných vzťahov v rámci komunity a poukazuje na to, že ľudské práva jednotlivca môžu byť každodenne naplnené iba vtedy, ak dokážeme na seba prevziať zodpovednosť jeden za druhého a za prostredie, v ktorom žijeme. Sociálna práca tak rešpektuje vzájomnú závislosť medzi ľuďmi a prostredím.

Sociálna práca je na prax orientovaná profesia a zároveň vedecká disciplína, ktorej základným poslaním je podporovať sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť a posilnenie práv a slobôd ľudí. Pokiaľ je to možné, sociálni pracovníci pracujú viac s ľuďmi ako iba pre ľudí. Prax sociálnej práce pokrýva celý rad aktivít, vrátane rôznych foriem terapie a poradenstva, skupinovej a komunitnej práce, formulovania politiky a analýz, obhajovania a politických intervencií.

World Social Work Day 2017