Sústavné vzdelávanie sociálnych pracovníkov

3. februára 2016 / Komentáre vypnuté na Sústavné vzdelávanie sociálnych pracovníkov

Články Z činnosti komory

1. januára 2016 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o sociálnej práci“).

Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanovila

a) sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce – konkrétne sa jedná o odbory:

  • sociálna posudková činnosť,
  • sociálna kuratela.

b) špecializačné vzdelávacie programy (ďalej aj ŠVP) podľa špecializovaných odborov sociálnej práce:

  • „Sociálna kuratela“.
  • „Sociálna posudková činnosť“,

c) štandardy špecializačných vzdelávacích programov, ktorých obsah si môžete pozrieť v prílohe predmetného nariadenia vlády.

Čítať ďalej …