Spolupráca s výborom NR SR pre sociálne veci

4. júna 2019 / Komentáre vypnuté na Spolupráca s výborom NR SR pre sociálne veci

Články Nezaradené Z činnosti komory

Dňa 17.5.2019 zrealizovali zástupcovia Slovenskej komory SPaASP spoločné stretnutie s predsedníčkou Výboru pre sociálne veci NR SR doc. PhDr. Alenou Bašistovou, PhD., ktorá otvára zákon o sociálnej práci v časti kvalifikačných predpokladov sociálnych pracovníkov. Predmetom rokovania bolo zahájiť  spoluprácu s výborom NR SR pre sociálne veci, predložený bol návrh zástupcov komory na doplnenie poslaneckého návrhu zákona o sociálnej práci a o ďalšie návrhy, (zákon o dotáciách, oprávnenosť poberať dotácie aj Slovenskú komorou SP a ASP a otvoriť zákon o peňažných príspevkoch o PPK).

Komora sa na predsedníčku obrátila so svojimi ďalšími návrhmi úpravy zákona o sociálnej práci, dotýkajúcimi sa  najmä záväznosti dodržiavania etického kódexu, oblasti financovania, pôsobnosti komory a kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej práce. 

Komora má záujem vstúpiť do ďalších zákonov dotýkajúcich sa štátnych zamestnancov vykonávajúcich sociálnu prácu,  neprimerane zaťažených výkonmi, administratívou a procesmi, pre ktoré sa ich odborná kompetencia dostáva úplne do úzadia. V niektorých pozíciách sociálni pracovníci ani nemajú kontakt s klientmi (napríklad na úsekoch pomoci v hmotnej núdzi, kde prepojenie terénu z hľadiska poznania a následného rozhodovania a poskytovania poradenstva je nevyhnutné). Plánujeme otvoriť diskusiu o zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a dopadoch poslednej novely na prax, diskutovať o zjednodušení legislatívy v sociálnych službách, riešenia financovania aj terénnych sociálnych služieb a v neposlednom rade riešiť jednotné odmeňovanie sociálnych pracovníkov.“ 

Návrhy na zmenu k jednotlivým zákonom a dôvodovú správu nájdete nižšie