Sociálni pracovníci by mali byť odvážni v zastupovaní záujmov dieťaťa

20. mája 2016 / Komentáre vypnuté na Sociálni pracovníci by mali byť odvážni v zastupovaní záujmov dieťaťa

Články Z činnosti komory

V ostatných dňoch otriasol širokou verejnosťou prípad násilného odobratia maloletého Marca spôsobom, ktorý vyvolal vlnu oprávneného pobúrenia. Žiaľ, výkon súdneho rozhodnutia bol podľa dostupných informácií realizovaný v rozpore s postupmi, ktoré majú minimalizovať negatívne dôsledky na psychiku dieťaťa a teda bol necitlivý a neprofesionálny.

Účastníčkou tohto incidentu bola aj poverená sociálna pracovníčka z oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR z pracoviska v Žarnovici. Napriek tomu, že po ľudskej stránke by sme mohli očakávať aktívnejší prístup v ochrane práv maloletého Marca, súčasná legislatívna úprava dáva sociálnemu pracovníkovi len obmedzené kompetencie zasiahnuť. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce preto plne podporuje návrhy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré by umožnili sociálnemu pracovníkovi v obdobných prípadoch aktívne intervenovať, a to najmä odporúčaním spôsobu výkonu rozhodnutia s možnosťou jeho odkladu či prerušenia.

Príležitosťou na zvýšenie kvalifikácie a teda aj pripravenosti pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately adekvátne reagovať v podobných situáciách je aj Nariadenie vlády SR z 9. decembra 2015, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovuje sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce a špecializované vzdelávacie programy, vrátane sociálnej kurately. Tento vzdelávací program, ktorý by postupne mali absolvovať pracovníci odborov sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately si okrem iného kladie za cieľ pripraviť ich na zvládanie krízových situácií a postup sociálnych kurátorov v súdnych konaniach.

Zároveň by sme radi povzbudili všetkých sociálnych pracovníkov a pracovníčky, aby v situáciách, kedy je potrebné robiť rýchle a náročné rozhodnutia, mali vždy primárne na zreteli záujmy klienta, obzvlášť dieťaťa. Pokiaľ sa v týchto momentoch obávajú toho, že ich zásah môže spôsobiť ich súdne či disciplinárne konanie, komora je pripravená poskytnúť svojim členom bezplatné poradenstvo či sprostredkovať zastupovanie svojich členov v konaniach pred súdmi súvisiacich s výkonom sociálnej práce.