Sociálna práca v zdravotníctve

14. marca 2017 / Komentáre vypnuté na Sociálna práca v zdravotníctve

Články Z činnosti komory

V piatok, 10. marca 2017, zorganizovala Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce pracovné stretnutie odborníkov z rôznych profesií,  zástupcov z radov akademikov, ako aj praktikov. Stretli sa spolu sociálni pracovníci, lekári, psychológovia, zdravotné sestry a spoločne sa venovali riešeniu problematiky výkonu sociálnej práce v zdravotníctve a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom tohto, ako aj ďalších plánovaných stretnutí, je vytvorenie podkladového materiálu pre komoru, ktorý bude použitý pri riešení vyššie popísanej problematiky. Považujeme za dôležité na začiatku zjednotiť východiská a vízie, ktoré sa k riešeniu danej problematiky viažu a k tomu majú slúžiť aj spoločné pracovné stretnutia, ktoré ponúkajú príležitostí na diskusiu odborníkov k danej téme.

Na základe spracovaných podkladov budú následne vypracované ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné pripraviť v procese riešenia problematiky výkonu sociálnej práce v zdravotníctve a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte MZ SR. Čaká nás ešte veľa práce, zapojení odborníci však majú silu a chuť nám pomáhať, za čo sme im veľmi vďační. Najbližšie spoločné pracovné stretnutie k tejto problematike sa uskutoční 11. apríla 2017.

Po zosúladení spoločných východísk a vízií sa zástupcovia komory stretnú so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR a dohodnú konkrétne kroky, ktoré spoločne urobia pre riešenie predmetnej problematiky.