Snem 2019

28. augusta 2019 / Komentáre vypnuté na Snem 2019

Články Konferencie Z činnosti komory

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP

pozývame na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2019 v Žiline, v čase od 09:30 – 16:00.

Priestory Úradu ŽSK,  adresa Komenského 48, 011 09 Žilina,


Program zasadnutia snemu komory spolu s podkladovými materiálmi k rokovaniu budú v dostatočnom predstihu zverejnené na webovej stránke komory. Tohtoročné zasadnutie snemu komory bude spojené aj s voľbami predsedu komory a členov orgánov komory.

Prihlasovací formulár

Radi by sme Vás informovali aj o lehotách platných pre konanie volieb v zmysle volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP.

Ukončenie zberu kandidátok členov volebnej
komisie
30.9.2019, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvom do 4.10.2019, vrátane
Ukončenie zberu kandidátok na voľbu predsedu
komory a členov orgánov komory
15.09.2019, vrátane

Právo navrhovať kandidátov na voľbu predsedu komory, členov orgánov komory a kandidátov na voľbu členov volebnej komisie má každý člen komory. Nemôže však navrhnúť sám seba. Návrh na kandidáta na voľbu predsedu komory a na voľbu členov volebnej komisie musí navrhovateľ predložiť predstavenstvu komory písomne, prostredníctvom doručovateľa na adresu:

Slovenská komora SP a ASP, Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, alebo elektronicky – mailom tajomnicka@socialnapraca.sk

Návrh na kandidáta musí obsahovať:

  • titul, meno a priezvisko kandidáta, evidenčné číslo osoby kandidáta, pod ktorým je navrhovaný kandidát vedený v zozname členov komory prístupnom na webovom sídle komory, http://socialnapraca.sk/clenska-zakladna/
  • funkciu, na ktorú navrhovateľ kandidáta navrhuje,
  • meno a priezvisko navrhovateľa,
  • dátum podania návrhu.

Súčasťou návrhu je písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. Kandidát musí zaslať súhlas so svojou kandidatúrou na stanovenú adresu komory, alebo na mailovú adresu tajomnicka@socialnapraca.sk najneskôr však do 15.09.2019. Ak by nastala situácia, že ku dňu uzávierky prijímania návrhov kandidatúr na predsedu komory nebudú doručené žiadne návrhy, postupuje sa v zmysle Článku 6, bodu 5 Volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP a teda návrhy na kandidátov bude možné predložiť aj ústne priamo na sneme.

V tom prípade  vás  žiadame, aby ste mali pripravenú krátku  informáciu o predsedovi komory, ktorého navrhujete. V prípade nominácie na sneme, súhlas s kandidatúrou podá kandidát priamo volebnej komisii.

Prosíme Vás o prihlásenie svojej účasti cez prihlasovací formulár do 22.10.2019. Pomôžete nám tak pripraviť naše spoločné stretnutie tak, aby čo najlepšie zodpovedalo Vašim potrebám

Dôležitá informácia: k účasti na sneme MUSIA mať členovia Slovenskej komory SP a ASP splnené všetky povinnosti, medzi ktoré patrí aj zaplatené členské.
V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujete na mailovej adrese tajomnicka@socialnapraca.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.