Postup pri zakladaní slobodného povolania

Na založenie slobodného povolania je potrebné mať splnené osobitné podmienky slobodného povolania podľa konkrétneho zákona, v prípade sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax je to zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“).

Podmienky pre získanie povolenia si môžete naštudovať v zákone, prípadne na tejto stránke.

1. krok: Registrácia na Štatistickom úrade SR – Štatistický úrad po splnení osobitných podmienok a predložení všetkých dokumentov pridelí žiadateľovi o slobodné povolanie identifikačné číslo (IČ). Pracoviská Štatistického úradu nájdete v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Je potrebné navštíviť Vášmu bydlisku (trvalému pobytu) príslušný Štatistický úrad.

2. krok: Registrácia na Daňovom úrade SR – kvôli prideleniu daňového identifikačného čísla (DIČ) pre potreby odvodu dane z príjmov v daňovom priznaní. Každý príslušník slobodného povolania je povinný registrovať sa u miestne príslušného správcu dane do 30 dní. Správca dane pridelí zaregistrovanému príslušníkovi slobodného povolania DIČ a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie, na ktorom je uvedené DIČ.

Pozn. Ak dosiahne príslušník slobodného povolania za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, musí sa registrovať aj ako platca DPH. Podať žiadosť o registráciu musí najneskôr do 20. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol dosiahnutý spomínaný obrat.

3. krok: Prihlásenie do zdravotnej poisťovne – ide o nahlásenie zmeny kategórie platiteľa poistenia. Príslušník slobodného povolania je povinný splniť si do 8 dní od pridelenia IČ oznamovaciu povinnosť a oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa. Odvody na zdravotné poistenie je povinný platiť od prvého dňa začiatku podnikania.

4. krok: Prihlásenie do sociálnej poisťovne – ak fyzická osoba v minulosti ešte nevykonávala slobodné povolanie, ani živnosť, nie je potrebné ísť do Sociálnej poisťovne nahlásiť začiatok podnikania. Sociálne poistenie je v prvom roku podnikania len dobrovoľné, v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov z podnikania. Vzor registračného listu do Sociálnej poisťovne nájdete na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. http://www.socpoist.sk/2149-menu/55449s

POZOR!!!

Slobodné povolanie nie je živnosť, ale napriek tomu podlieha legislatíve

  • zákon č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení;
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;
  • zákon č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení;
  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.