Financovanie VSPSP

Povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka sa dá pre potreby otázky jeho financovania prirovnať k akreditácii právnických osôb na výkon príslušných opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK).
To znamená, že získanie samotného povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka nie je automaticky spojené s jeho financovaním. Sociálny pracovník, ktorý získa povolenie na výkon samostatnej praxe, sa môže uchádzať na základe výziev a vypracovaných projektov o zabezpečovanie jednotlivých opatrení SPODaSK ako fyzická osoba.

Zoznam príslušných právnych predpisov, na ktoré sa výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka vzťahuje:

  • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novela účinná od 2.1.2016)

Úplné znenie novelizovaného zákona si môžete pozrieť na stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20160102

Zoznam príslušných opatrení podľa § 73 ods. 4 písm. b) novelizovaného zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré môže vykonávať sociálny pracovník s povolením na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka:

  • § 11 ods. 3 písm. b)
  • § 12 ods. 1 písm. d)
  • sociálne poradenstvo podľa § 44a ods. 1 písm. a)
  • § 44a ods.1 písm. b)
  • povinnosť uvedená v § 14 ods. 1 druhej vete

Pozn. Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách zatiaľ s výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka nepočíta.

Samostatnú prax sociálneho pracovníka môže sociálny pracovník vykonávať ako slobodné povolanie, t.j. fyzická osoba (FO) vykonávajúca ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov (podnikatelia podľa § 2 odseku 2 písm. c) Obchodného zákonníka – osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktoré sú v pôsobnosti rôznych štátnych orgánov a profesijných komôr).
Príslušník slobodného povolania sa nepovažuje za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO), preto sa neregistruje na živnostenskom úrade, ale na Štatistickom úrade do štatistického registra. Štatistický úrad SR eviduje príslušníkov slobodných povolaní ako fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia.