Rokovanie k téme perspektív odborných činností SPODaSK

6. apríla 2023 / Komentáre vypnuté na Rokovanie k téme perspektív odborných činností SPODaSK

Infoservis Z činnosti komory

V súvislosti s pretrvávajúcimi a zložitými problémami na úseku oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  (SPOD a SK) iniciovala Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce z podnetu sociálnych pracovníkov oddelení SPODaSK stretnutie so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) k prerokovaniu základných otázok ďalšej perspektívy vo výkone odborných činností zamestnancov oddelení SPODaSK.

Pani štátna tajomníčka PhDr. Soňa Gaborčáková dňa 15.3.2023 prijala na pôde MPSVR SR  zástupcov komory a iniciátorov stretnutia v zložení: Mgr. Katarína Mažárová predsedníčka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. zástupca akademickej obce, Mgr. Ingrida Gorcovská, Mgr. Andrea Blahová a Mgr. Jana Turáková, zamestnankyne oddelení SPODaSK. Stretnutie sa uskutočnilo za účasti  doc. PhDr. Pavla Bryndzáka, PhD. námestníka sekcie rodiny Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Mgr. Ivany Mrázkovej riaditeľky odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny MPSVR SR.

Obsahový rámec stretnutia bol zameraný na perspektívy a možnosti v riešení nasledovných okruhov :

  1. pretrvávajúce  problémy dlhodobej udržateľnosti zamestnancov na oddeleniach SPODaSK spojené s

–  vysokými nárokmi na odbornosť  zamestnancov oddeleniach SPODaSK, 

–  neadekvátnymi platovými podmienkami zamestnancov oddeleniach SPODaSK,

–  enormnou  záťažou zamestnancov oddeleniach SPODaSK,

2. zvýšenie pozitívneho vnímania odbornej  práce sociálnych pracovníkov a posilnenie spoločenského a profesijného statusu sociálnych pracovníkov oddelení SPODaSK

3. výsledky výskumu realizovaného koncom roka 2022, zameraného  na zmapovanie okruhov najpálčivejších problémov v práci odborných zamestnancov oddeleniach  SPODaSK

V závere stretnutia bola deklarovaná podpora pani štátnej tajomníčky PhDr. Soni Gaborčákovej, námestníka sekcie rodiny doc. PhDr. Pavla Bryndzáka, PhD. a riaditeľky odboru Mgr. Ivany Mrázkovej pri riešení návrhov konkrétnych postupov v záujme skvalitnenia podmienok pre výkon odborných činností  zamestnancov oddelení SPODaSK.