Proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v SR – podporné stanovisko Slovenskej komory SP a ASP

22. septembra 2016 / Komentáre vypnuté na Proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v SR – podporné stanovisko Slovenskej komory SP a ASP

Články Z činnosti komory

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ako profesijná organizácia vyjadruje podporu procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slovenskej republike, ktorý je v súlade s napĺňaním základných ľudských práv a slobôd.

Práve dodržiavanie ľudských práv, spolu so sociálnou spravodlivosťou, kolektívnou zodpovednosťou a rešpektom k rozmanitosti sú hlavnými princípmi sociálnej práce.
Slovensko sa prijatím medzinárodných právnych dokumentov Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a Európska stratégia na roky 2010 – 2020 zaviazalo k plnému uplatňovaniu ľudských práv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím (ZP). Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument tohto typu v rámci medzinárodného práva, jeho účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv a základných slobôd osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

Ako komora sa spolupodieľame na vytváraní Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020 (ďalej aj ako „NAP“), ktorý je jedným z nástrojov realizujúcich záväzok Slovenska vyplývajúci z prijatia uvedených dokumentov. Deinštitucionalizáciou v zmysle NAP je podpora a vybudovanie vybraných druhov terénnych, ambulantných a pobytových služieb na komunitnej úrovni, ktoré posilnia nezávislý život človeka – či už to súvisí výlučne so zdravotným postihnutím alebo seniorským vekom. Predpokladá ukončenie poskytovania pôvodných pobytových sociálnych služieb vo veľkokapacitných inštitucionálnych zariadeniach a postupnú integráciu prijímateľov sociálnych služieb v širokom spektre podporných služieb v prirodzenom sociálnom prostredí komunity.

Skutočné zlepšenie kvality života osôb so zdravotným postihnutím v zmysle deinštitucionalizácie je možné len vtedy, keď budú všetky dokumenty a opatrenia prijímané v dlhodobej rovine, s pevnou pozíciou v zákonoch, s aktívnou účasťou štátu a cez viaceré nástroje vykonávania sociálnej a rodinnej politiky. Podporu rodín s členom so zdravotným postihnutím, alebo so seniorom v oblasti práva na život v ich prirodzenom prostredí a komunite, považujeme za najhonosnejší cieľ, vrátane možnosti samostatne rozhodovať o vlastnom živote.

Ako profesijná organizácia chceme aktívne prispievať k vytváraniu podmienok pre dosahovanie týchto cieľov. Budeme sa snažiť:

  • nachádzať a prinášať nástroje, ktoré zefektívnia presadzovanie, uplatňovanie a vymožiteľnosť ľudských práv osobami so ZP,
  • zvyšovať informovanosť odbornej aj laickej verejnosti v oblasti ľudských práv a slobôd osôb so ZP, ich vymožiteľnosti a prevencii voči všetkým formám diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie voči osobám so ZP,
  • podporovať zvyšovanie kompetencií pracovníkov pracujúcich s klientskou skupinou osôb so ZP,
  • spolupodieľať sa na vytváraní optimálneho a dlhodobo udržateľného modelu financovania sociálnych služieb,
  • podporovať spoluprácu a partnerstvá medzi organizáciami a inštitúciami vykonávajúcimi činnosť v oblasti zvyšovania kvality života osôb so ZP,
  • zvyšovať povedomie osôb so ZP a ich rodín o problematike ich práv a povinností, o možnostiach ich podpory (zo strany štátu, mimovládneho sektora, miest a obcí) v konkrétnych životných situáciách súvisiacich s ich zdravotným postihnutím,
  • prostredníctvom svojich členov a orgánov aktívne realizovať konkrétne postupy schváleného procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb.

Bude tiež našou snahou:

  • poukázať na rozpory v dosahovaní cieľov a opatrení smerujúcich k zvyšovaniu kvality života osôb so ZP a poskytnúť reflexiu o ich realizácii prostredníctvom sociálnych pracovníkov z praxe,
  • poukázať na nevyužívanie dostupných nástrojov podporujúcich proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb.

Našej profesijnej organizácii záleží na vytváraní ohľaduplnej spoločnosti, vnímavej na potreby všetkých jej občanov a aktívne presadzujúcej dodržiavanie ich ľudských práv a slobôd.

Za Slovenskú komoru SP a ASP
členovia Predstavenstva komory