Prerokovanie zásadných pripomienok na Ministerstve zdravotníctva SR

3. mája 2019 / Komentáre vypnuté na Prerokovanie zásadných pripomienok na Ministerstve zdravotníctva SR

Články Z činnosti komory Zo sveta sociálnej práce

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SKSP a ASP) bola Ministerstvom zdravotníctva SR (MZ SR) pozvaná na Prerokovanie zásadných pripomienok k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2019/154), podrobnosti legislatívneho procesu nájdete na

Podrobnosti legislatívneho procesu SLOV – LEX

Stretnutie sa uskutočnilo 1.4.2019 a za SKSP a ASP sa ho zúčastnila PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. – predsedníčka SKSP a ASP a Mgr. Katarína Mažárová. Úvod stretnutia sa niesol vo vzájomnom si vyjasňovaní stanovísk. MZ SR vyhodnotilo vznesené pripomienky v rámci legislatívneho procesu ako pripomienky nad rámec novely a nebude k nim prihliadať. Rokovanie prebiehalo v konštruktívnom duchu a diskutovali sme o podrobnostiach  plánovaného sprístupnenia časti zdravotnej dokumentácie pre sociálnych pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve v zmysle novely vyššie uvedeného zákona. Všetci prítomní sa zhodli, že aktuálne riešenie je iba čiastkové a je potrebné komplexné riešenie postavenia sociálnych pracovníkov v zdravotníctve, vrátane kategorizácie, vzdelávania a pod. Uvedenú problematiku navrhlo MZ SR riešiť vyvolaním rokovania na úrovni ministrov rezortov zdravotníctva a práce sociálnych vecí a rodiny. Pani predsedníčka prisľúbila aktívnu účasť SKSP a ASP pri príprave stretnutia. Je dôležité všetkým prítomným poďakovať za ústretovosť, čas, ochotu počúvať a reflektovať problémy aplikačnej praxe, s ktorými sa sociálny pracovníci v zdravotníckych zariadenia stretávajú , toto všetko prispelo ku korektnej a konštruktívnej atmosfére stretnutia.