Pracovná skupina – Implementačná agentúra MPSVR SR

17. decembra 2019 / Komentáre vypnuté na Pracovná skupina – Implementačná agentúra MPSVR SR

Články Nezaradené Z činnosti komory

V zmysle Zápisnice z rokovania predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce zo dňa  23.11.2019, bod 11, Úloha č.13/11/2019 chceme iniciovať založenie pracovnej skupiny pre rokovanie s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Zodpovedným za vznik a založenie pracovnej skupiny je poverený podpredseda komory František Drozd a členka predstavenstva komory Martina Ondrejková.

Pracovná skupina  by mala  vychádzať z uvedených tém alebo námetov:

  • spolupracovať so sekciou fondov EÚ na MPSVR SR;
  • pripomienkovať Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a národne alebo dopytovo orientované projekty  financované z Európskeho sociálneho fondu;
  • pripomienkovať metodiku, spôsoby implementácie projektov;
  • podávať návrhy na nové projekty v novom programovom období;
  • navrhovať nové inovatívne metódy a postupy pri tvorbe a implementácii projektov;
  • skvalitňovať metódy a postupy pri výberových konaniach na obsadenie jednotlivých pozícii na IA MPSVR SR;
  • sledovať v projektoch zlepšovanie kvality výkonu sociálnej práce v cieľových skupinách a pod.
  • snažiť sa o zaradenie komory ako oprávneného prijímateľa EŠIF;

Záujemcovia o účasť v pracovnej skupine sa môžete hlásiť do 31.01.2020 na adrese:

frantisek.drozd@socialnapraca.sk, alebo drozd.f@gmail.com

martina.ondrejkova@centrum.sk

Prihlášku do pracovnej skupiny posielajte v tvare:

Meno a priezvisko:

Členské číslo:

Tel. kontakt:

Mail:

Po tomto termíne predpokladáme prvé zvolanie pracovnej skupiny dňa 12.02.2020 v priestoroch SKSPaASP na Mokrohájskej 3 v Bratislave, so začiatkom o 11:00 hod. Nevylučujeme, že ďalšie stretnutia sa môžu realizovať aj v iných miestach Slovenska.

Tešíme sa, že aj vy ste súčasťou kvality sociálnej práce na Slovensku!

S úctou                      

                                                                                       PhDr. František Drozd, PhD.

                                                                                          Mgr. Martina Ondrejková