Pozvánka na Snem 26.1.2023

23. januára 2023 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na Snem 26.1.2023

Z činnosti komory

Vážená členka Slovenskej komory SP a ASP,
Vážený člen Slovenskej komory SP a ASP, 

na úvod Vám  ďakujeme za vianočné priania a dovoľujeme si Vám popriať úspešný rok 2023 – ako v osobnom, tak  i pracovnom živote. 

Je mi cťou tlmočiť Vám poďakovanie pani prezidentky Zuzany Čaputovej za Vašu každodennú prácu, ktorú vykonávate – často aj nad rámec svojich povinností  (poďakovanie odznelo na novoročnom stretnutí s pani prezidentkou, kde som mala tú česť zastupovať SK SP a ASP).

Srdečne Vás pozývame na mimoriadne zasadnutie Snemu Slovenskej komory SP a ASP (SK SP a ASP), ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2023 on-line, v čase od 10:00 – 12:00 (on-line formu sme zvolili na základe Vašich preferencií, ktoré ste nám uviedli  vyplnením dotazníka – vďaka za spoluprácu) .

Plánované mimoriadne zasadnutie Snemu SK SP a ASP bude spojené aj s doplňujúcimi voľbami, nakoľko súčasný počet členov Predstavenstva klesol pod minimálnu úroveň piatich členov a všetci členovia Dozornej rady sa vzdali svojho členstva v nej.

Bližšie informácie k doplňujúcim voľbám nájdete v prílohe alebo na Snem Komory (01/2023) – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

Program Snemu: 

– otvorenie, úvodný príhovor

– informácie Volebnej komisie

– ústne predstavenie nominácií do Predstavenstva a Dozornej rady, súhlasy kandidátov s nomináciou

– voľby do Predstavenstva a Dozornej rady

– spočívanie hlasov

– diskusia o smerovaní SK SP a ASP

– vyhlásenie výsledkov volieb

– ukončenie rokovania 

Prihlásiť sa na rokovanie Snemu môžete prostredníctvom formulára:  https://forms.gle/4Yo4HsbH4vkU8kqi6 do 24.1.20223 do 24.oo hod., následne Vám bude na Vami uvedenú adresu zaslaný link na pripojenie a tiež  Vám bude pridelený jedinečný identifikátor z adresy budemvolit@socialnapraca.sk , aby ste sa mohli zúčastniť volieb  (v zmysle internej smernice INTERNA_SMERNICA_online-snem.pdf (socialnapraca.sk) ).  

Dovoľte mi informovať Vás o dianí v SK SP a ASP

*Ako sme Vás v decembri 2022 informovali Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce oslovila p. premiéra, p. ministra práce soc. vecí a rodiny, p. ministra zdravotníctva, p. ministra školstva, p. ministra dinancií a   vydala tlačovú správu  k aktuálnej situácii sociálnych pracovníkov, jej úplné znenie nájdete na: https://socialnapraca.sk/socialny-pracovnik-_-nevideny-_-nepocuty-_-neohodnoteny/

Obdržali sme odpovede z MPSVaR (nájdete v prílohe) a Ministerstva zdravotníctva SR – tam  sa nám zatiaľ nepodarilo uspieť.

Aplikačná prax ukazuje, že stabilizačný príspevok, ktorý bol pôvodne prezentovaný, že bude poskytnutý pracovníkom na základe profesie tzn. so zameraním na zamestnanca sociálnych služieb. Realita je však  odlišná a podľa uvedeného „usmernenia“ majú na príspevok nárok vybrané zariadenia sociálnych služieb: zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár , teda „ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení podľa § 3b písm. a) bodov 1j až 1p),  vychádzajúc z uvedeného nariadenia 131/2022 Z. z. a súčasne v súlade s Nariadením vlády 524/2022 Z.z. – na príspevok tak majú nárok zamestnanci sociálnych služieb: 1j. zariadenie podporovaného bývania, 1k. zariadenie pre seniorov, 1l. zariadenie opatrovateľskej služby, 1m. rehabilitačné stredisko, 1n. domov sociálnych služieb, 1o. špecializované zariadenie, 1p. denný stacionár a zamestnanci centier pre deti a rodiny / CDR/.

A naopak nemajú na stabilizačný príspevok nárok zamestnanci sociálnych služieb: 1a. nízkoprahové denné centrum, 1b. integračné centrum, 1c. komunitné centrum, 1d. nocľaháreň, 1e. útulok, 1f. domov na polceste, 1g. zariadenie núdzového bývania, 1h. zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, 1i. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,

Budeme  ďalej rokovať s MPSVaR o rozšírení stabilizačného príspevku i na služby 1a – 1i. 

* Pracovná skupina Etika výkonu sociálnej práce, ktorú zriadila SK SP a ASP, odovzdala obsahový rámec MPSVaR, kde sa ňou aktuálne zaoberá legislatívny odbor.V priebehu 2023 budeme v rámci rokovaní riešiť zabezpečenie záväznosti dodržiavania Etiky výkonu sociálnej práce pre všetkých, ktorí  sociálnu prácu vykonávajú – jedným z návrhov SK SP a ASP je i zavedenie povinnej registrácie pri zachovaní dobrovoľného členstva v SK SP a ASP. Výsledok rokovaní by sa mal premietnuť do veľkej novely Zákona o sociálnej práci, ktorá je plánovaná na rok 2024. 

* Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. , od ktorého úmrtia uplynul mesiac, bol čestným členom SK SP a ASP  – pri tejto príležitosti  si dovoľujeme vyzdvihnúť a oceniť jeho prínos v humanitárnej i odbornej oblasti, kde zanechal svoju jedinečnú a nezabudnuteľnú stopu. Česť jeho pamiatke! 

Záverom Vás pozývame k aktívnej participácii na chode SK SP a ASP, nakoľko aktuálne výzvy dokážeme zvládnuť iba s aktívnymi členmi, ktorým nie je ľahostajný status sociálnej práce a podmienky výkonu sociálnej práce.
Tešíme sa na stretnutie  a spoluprácu s Vami  pri chode a fungovaní SK SP a ASP 😉

S úctou,

K. Mažárová

Predsedníčka Slovenskej komory SP a ASP

Prílohy:

Pozvanie na Snem v PDF

Odpoveď MPSVaR na list Komory