Pozvanie na Snem Slovenskej komory SP a ASP – 8.12.2021

27. septembra 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvanie na Snem Slovenskej komory SP a ASP – 8.12.2021

Z činnosti komory

Vážená členka Slovenskej komory SP a ASP,

Vážený člen Slovenskej komory SP a ASP,

srdečne Vás pozývame na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 8.12.2021 on-line, v čase od 10:00 – 13:30.

Plánované zasadnutie snemu komory bude spojené aj s doplňujúcimi voľbami, nakoľko súčasný počet členov predstavenstva klesol pod minimálnu úroveň piatich členov.

Radi by sme Vás touto cestou informovali aj o lehotách platných pre konanie doplňujúcich volieb v zmysle volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP:

Prijatie uznesenia o konaní doplňujúcich volieb8.9.2021
Navrhovanie kandidátov na členov volebnej komisiedo 29.10.2021, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvomnajneskôr do 16.11.2021
Navrhovanie kandidátov na voľbu členov predstavenstva komorydo 29.10.2021, vrátane
Informovanie kandidátov o vylúčení z voľby členov predstavenstva komory v zmysle Čl. 6, bodu 9 (ak je relevantné)najneskôr 28.11.2021, vrátane
Konanie doplňujúcich volieb8.12.2021

Právo navrhovať kandidátov na voľbu predsedu komory a kandidátov na voľbu členov volebnej komisie má každý člen komory. Člen komory nemôže navrhnúť na volenú funkciu sám seba. Kandidáta musí navrhnúť iný člen komory.

Návrh na kandidáta na voľbu člena predstavenstva komory a na voľbu členov volebnej komisie musí navrhovateľ predložiť predstavenstvu komory písomne, prostredníctvom doručovateľa (adresa: Slovenská komora SP a ASP, predstavenstvo komory, Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava) alebo elektronicky – mailom (komora@socialnapraca.sk).

Návrh na kandidáta musí obsahovať:

  • titul, meno a priezvisko kandidáta, evidenčné číslo osoby kandidáta, pod ktorým je navrhovaný kandidát vedený v zozname členov komory prístupnom na webovom sídle komory (http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/),
  • funkciu, na ktorú navrhovateľ kandidáta navrhuje,
  • meno a priezvisko navrhovateľa, evidenčné číslo osoby navrhovateľa, pod ktorým je navrhovateľ vedený v zozname členov komory prístupnom na webovom sídle komory (http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/),
  • dátum podania návrhu.

Súčasťou návrhu je písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. Kandidát musí zaslať súhlas so svojou kandidatúrou na stanovenú adresu predstavenstvu komory, najneskôr do 29.10.2021.

Ak by nastala situácia, že ku dňu uzávierky prijímania návrhov kandidatúr na členov predstavenstva komory (29.10.2021) nebudú doručené žiadne návrhy, postupuje sa v zmysle Článku 6, bodu 5 Volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP a teda návrhy na kandidátov bude možné predložiť aj ústne priamo na sneme.

V prípade nominácie na sneme, písomný súhlas s kandidatúrou podá kandidát priamo volebnej komisii.

Vážená členka Slovenskej komory SP a ASP,

Vážený člen Slovenskej komory SP a ASP,

prosíme Vás o prihlásenie svojej účasti na zasadnutí snemu a doplňujúcich voľbách cez prihlasovací formulár do 1.12.2021. Pomôžete nám tak pripraviť naše spoločné stretnutie tak, aby čo najlepšie odpovedalo Vašim potrebám.

V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujete na mailovej adrese komora@socialnapraca.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom.

S úctou

Mgr. Katarína Mažárová

predsedníčka Slovenskej komory SP a ASP

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY ČLENOV PREDSTAVENSTVA