Vzdelávanie

Dnes už niet pochýb o tom, že sa pracovníci v pomáhajúcich profesiách potrebujú rozvíjať a odborne rásť celoživotne a že splnenie predpísaných kvalifikačných podmienok neznamená ukončenie procesu vzdelávania.

Aj preto prinášame ponuku vzdelávacích aktivít pre sociálnych pracovníkov, určené tak pre členov komory, ako aj ďalších záujemcov.

 

HARMONOGRAM VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ:

4. – 5. 1. 2018, Bratislava – Kurz „Kontakt s klientom so špecifickými potrebami“, pre členov komory zdarma

Hlavnou témou kurzu sú otázky spojené s klientmi, ktorí prešli psychiatrickou skúsenosťou. Čo mu je? Mám sa ho báť? Ako s ním hovoriť? Čo pre neho môžem urobiť? Ako nakladať s bludy, ktorými trpí? V rámci kurzu budeme spoločne odpovedať na tieto ale aj iné otázky spojené s danou témou. Zameriame sa na to, ako pracovať a chápať kontakt s takýmito klientmi. Jedná sa o prácu interaktívnu s dramaterapeutickými prvkami.
PrihlasovanieViac info │ Deadline pre prihlasovanie je 20. decembra 2017

16. – 17. 1. 2018, Bratislava – Kurz „Hranice“, pre členov komory zdarma
Zámerom kurzu je predstaviť účastníkom zmysel a funkciu práce s hranicami v pomáhajúcich profesiách – ako chápeme tému hraníc z hľadiska intrapsychických procesov, interpersonálnej komunikácie, role a identity, skupinových, medziskupinových a organizačných procesov. Workshop bude vedený participatívnym, zážitkovým spôsobom a v teórii sa bude opierať o systémovo-psychodynamickú perspektívu.
Prihlasovanie │ Viac info │ Deadline pre prihlasovanie je 5. januára 2018

13. – 14. 2. 2018, Bratislava – Kurz „Prípadové konferencie“, pre členov komory zdarma
Cieľom vzdelávacieho programu je vybaviť účastníkov poznatkami z oblasti prípadových konferencií ako nástroja práce so sociálne ohrozenými deťmi v širšom spektre situácií, nie len v základných oblastiach sanácie rodiny. Účastníci vzdelávania budú vybavení špecifickými zručnosťami/technikami pre zostavenie multidisciplinátrneho tímu, zvolávanie a vedenie prípadových konferencií., nastavenie cieľov, vyhodnotenie aktuálnej situácie dieťaťa a rodiny, zostavenie tímového plánu – všetko v multidisciplinárnom kontexte.
Prihlasovanie │ Viac info

5. – 6. 3. 2018, Bratislava – Kurz „Práca s agresívnym klientom“, pre členov komory zdarma, kapacita kurzu je už naplnená!!!
Kurz zoznámi účastníkov s teóriami motivácie k agresívnemu chovaniu pomôže im zorientovať sa v možnostiach predchádzania vyhroteným situáciám, taktiež možnostiam reakcií na agresívne chovanie. Veľká časť kurzu je venovaná nácviku reakcií v konkrétnych situáciách. Kurz sa zaoberá otázkami: čo je agresivita? Ako vyzerá agresívne správanie? Ako ho rozpoznám? Čo s tým podľa svojho temperamentu robím? Čo agresívne správanie robí so mnou? Som agresívny? Ako sa presadzujem? Kurz umožňuje vlastný prežitok, je postavený na autentických skúsenostiach účastníkov. Kladie dôraz na prevenciu, pravidlá a zásady ako s agresivitou, agresívnym klientom zachádzať a ako pracovať so svojou agresivitou.
Prihlasovanie │ Viac info

26. – 27. 3. 2018, Bratislava – Kurz „Potreby klientov“, pre členov komory zdarma
Cieľom kurzu je naučiť sa aktívne pracovať s klientom tak, aby pre neho bola služba čo najefektívnejšia. V rámci stretnutia interaktívnou formou preberiete tie oblasti práce- kontaktu s klientom, ktoré sa týkajú zisťovania zákazky, hľadania skrytej zákazky, vytvárania hypotéz a konfliktu záujmov (klient – pracovník).
Kurz je zameraný na fázy kontaktu, ktoré predchádzajú vlastnému individuálnemu plánovaniu, teda na vytváranie hypotéz o potrebách a škálovanie, ktoré vytvára pracovník ešte pred a v priebehu dojednávania o zákazke a prehlbuje schopnosť pracovníka uvedomiť si jeho potreby a komunikovať ich. V kurze sa počíta s Vaším aktívnym zapojením.
Prihlasovanie │ Viac info

26. 4. 2018, Ružomberok – Konferencia „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“ Viac info