Podkladové materiály k rokovaniu

Milé členky a milí členovia Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Po našom dvojročnom fungovaní komory by sme radi „oprášili“ naše základné dokumenty a ustanovenia, ktoré nám v týchto dokumentoch sťažujú fungovanie komory by sme radi zmenili.

Na tejto stránke nájdete jednotlivé základné dokumenty komory s vyznačenými navrhovanými zmenami. Prosíme, venujte naštudovaniu týchto dokumentov svoj čas, aby sme mohli na zasadnutí snemu flexibilne o nich rokovať.

V súčasnosti platné znenia základných dokumentov komory nájdete na stránke http://socialnapraca.sk/o-nas/zakladne-dokumenty-komory/

Právne stanovisko k vykonaniu zmien v základných dokumentoch komory

Štatút Komory s navrhovanými zmenami

Rokovací poriadok s navrhovanými zmenami

Volebný poriadok s navrhovanými zmenami

Hospodársky poriadok s navrhovanými zmenami

Disciplinárny poriadok s navrhovanými zmenami

Etický kódex s navrhovanými zmenami