Snem 2017

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP,

srdečne Vás pozývame na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2017 v Poprade, v priestoroch hotela Kaskáda (Hlavná 3641/30, 059 51 Poprad-Matejovce), v čase od 10:30 – 16:00. (prihlasovanie na snem)

Po zasadnutí snemu komory bude nasledovať slávnostné odovzdávanie ocenenia SOCIÁLNY PRACOVNÍK ROKA 2017 (SOPRA 2017), spojené s kultúrnym programom, na ktoré Vás rovnako srdečne pozývame. Záštitu nad I. ročníkom slávnostného udeľovania ocenenia SOPRA 2017 prevzal prezident SR pán Andrej Kiska.

Program zasadnutia snemu komory spolu s podkladovými materiálmi k rokovaniu Vám bude doručený v dostatočnom predstihu elektronicky a zároveň budú zverejnené aj tejto stránke komory.

Tohtoročné zasadnutie snemu komory bude spojené aj s doplňujúcimi voľbami, nakoľko súčasný predseda pán Mgr. Peter Kulifaj požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu Slovenskej komory SP a ASP.

Radi by sme Vás touto cestou informovali aj o lehotách platných pre konanie doplňujúcich volieb v zmysle volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP:

Prijatie uznesenia o konaní doplňujúcich volieb6.9.2017
Navrhovanie kandidátov na členov volebnej komisiedo 13.10.2017, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvomnajneskôr do 2.11.2017
Navrhovanie kandidátov na voľbu predsedu komorydo 13.10.2017, vrátane
Informovanie kandidátov o vylúčení z voľby predsedu komory v zmysle Čl. 6, bodu 9 (ak je relevantné)najneskôr 12.11.2017, vrátane
Konanie doplňujúcich volieb22.11.2017

Právo navrhovať kandidátov na voľbu predsedu komory a kandidátov na voľbu členov volebnej komisie má každý člen komory. Každý člen komory môže kandidovať tiež na základe vlastného návrhu.

Návrh na kandidáta na voľbu predsedu komory a na voľbu členov volebnej komisie musí navrhovateľ predložiť predstavenstvu komory písomne, prostredníctvom doručovateľa (adresa: Slovenská komora SP a ASP, predstavenstvo komory, Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava) alebo elektronicky – mailom (komora@socialnapraca.sk).

Návrh na kandidáta musí obsahovať:

  • titul, meno a priezvisko kandidáta, evidenčné číslo osoby kandidáta, pod ktorým je navrhovaný kandidát vedený v zozname členov komory prístupnom na webovom sídle komory (http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/),
  • funkciu, na ktorú navrhovateľ kandidáta navrhuje,
  • meno a priezvisko navrhovateľa,
  • dátum podania návrhu.

Súčasťou návrhu je písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. Kandidát musí zaslať súhlas so svojou kandidatúrou na stanovenú adresu predstavenstvu komory, najneskôr do 13. októbra 2017.

Ak by nastala situácia, že ku dňu uzávierky prijímania návrhov kandidatúr na predsedu komory (13. októbra 2017) nebudú doručené žiadne návrhy, postupuje sa v zmysle Článku 6, bodu 5 Volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP a teda návrhy na kandidátov bude možné predložiť aj ústne priamo na sneme.

V prípade nominácie na sneme, písomný súhlas s kandidatúrou podá kandidát priamo volebnej komisii.

 

Milé členky, milí členovia,

členom komory, ktorí sa zúčastnia zasadnutia snemu aj slávnostného podujatia a ktorí si splnili povinnosť člena uhradiť členský príspevok, preplatí komora cestovné do výšky ceny lístka hromadnej dopravy a ubytovanie do výšky 15 € po predložení vyplneného cestovného príkazu.

Prosíme Vás o prihlásenie svojej účasti cez prihlasovací formulár do 7. novembra 2017. Pomôžete nám tak pripraviť naše spoločné stretnutie tak, aby čo najlepšie odpovedalo Vašim potrebám.

V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujete na mailovej adrese komora@socialnapraca.sk.