Spoločný výbor expertov pre deinštitucionalizáciu

Výbor je poradným orgánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a je zameraný na riešenie odborných otázok procesu deinštitucionalizácie v oblasti sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti.

Predstavenstvo komory nominovalo za zástupcu komory p. Mgr. Beátu Horváthovú, CK0111.

  • Pani Mgr. Beáta Horváthová pracuje v sociálnej oblasti viac ako 20 rokov. V rokoch 2001 – 2011 bola priamo zainteresovaná v procese transformácie detských domovov v Košickom kraji, ako aj transformácie špeciálnych škôl internátnych na detské domovy rodinného typu. V aktívnej spolupráci s riaditeľmi detských domovov aj špeciálnych škôl internátnych nastavovala podmienky transformácie (personálne, priestorové, materiálno-technické) a v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar pomáhala zamestnancom prijať a aplikovať nové pracovné postupy v rodinnej výchove. V ďalšom profesijnom období pracovala v samospráve aj v mimovládnych organizáciách, kde svojou prácou napomáhala zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. V roku 2015 facilitovala workshopy v národnom projekte Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, v rámci ktorých riaditelia detských domovov Košického a Prešovského kraja pripravovali transformačné plány zariadení, ktoré vychádzali z cieľov koncepcie deinštitucionalizácie, s aplikáciou inovatívnych metód práce s deťmi a mladými dospelými tak, aby sa naplnili ich individuálne potreby. V súčasnosti pani Mgr. Beáta Horváthová pracuje ako riaditeľka Psychosociálneho centra v Košiciach, kde sa popri svojim manažérskym činnostiam venuje poskytovaniu sociálnych služieb a vytváraniu podmienok pre komunitnú prácu a rozvoj komunitných sociálnych službách s ohľadom na potreby všetkých obyvateľov komunity.

Veríme, že zastúpenie komory v Spoločnom výbore expertov pre deinštitucionalizáciu prispeje k ochrane záujmov a práv sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktorých sa proces deinštitucionalizácie priamo dotýka, ako aj k ochrane záujmov a práv klientov, ktorých zvyšovanie kvality života a zastupovanie práv je našim profesionálnym aj osobným záujmom a cieľom.