Akreditačná komisia MPSVaR pre oblasť vzdelávania

Akreditačná komisia je poradným orgánom útvaru ministerstva, v ktorého pôsobnosti je rozhodovanie o akreditácii na špecializačný vzdelávací program (ďalej aj ŠVP) a vzdelávací program na výkon nadstavbovej odbornej činnosti (ďalej aj NVP) v prvom stupni.

Akreditačná komisia je zriadená na overovanie

  • či ŠVP spĺňa podmienky podľa štandardu ŠVP
  • či NVP spĺňa podmienky podľa štandardu NVP
  • či vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje vykonanie špecializačnej skúšky a odbornej skúšky spôsobom ustanoveným zákonom
  • či vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje odborne spôsobilého a lektorsky spôsobilého garanta ŠVP a NVP a lektorského zbory ŠVP a NVP
  • plnenia podmienok udelenia akreditácie počas platnosti udelenej akreditácie.

Bližšie informácie o špecializovaných odboroch sociálnej práce a špecializačných vzdelávacích programoch si môžete prečítať v tomto článku.

Za zástupcu Slovenskej komory SP a ASP profesijná rada nominovala do Akreditačnej komisie MPSVaR pre oblasť vzdelávania prof. PaedDr. Milana Schavela, PhD.

  • Pán prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. sa dlhodobo venuje rozvoju sociálnej práce na Slovensku. Spolupodieľal sa na tvorbe akreditovaných vzdelávacích programov pre sociálnych pracovníkov rezortu MPSVaR, ako vysokoškolský učiteľ formuloval obsah jednotlivých študijných predmetov v odbore sociálna práca, odborne garantoval mnohé vedecké konferencie, vykonával vedecko – výskumnú činnosť v oblasti sociálneho poradenstva a supervízie v sociálnej práci. Spolupodieľal sa na tvorbe a realizácii projektov v sociálnej oblasti, na analýzach potrieb ďalšieho vzdelávania v sociálnej práci, na výchove doktorandov, diplomantov a absolventov bakalárskeho štúdia v odbore sociálna práca, bol predsedom a členom inauguračných, habilitačných a PhD. komisií v odbore sociálna práca, predsedom a členom komisií záverečných štátnych skúšok v odbore sociálna práca, ako aj predsedom asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. Má za sebou bohatú publikačnú činnosť z oblasti sociálneho poradenstva a supervízie v sociálnej práci, sociálnej práce vo verejnej správe, metód sociálnej práce, sociálnej patológie, sociálnej prevencie. Aktívne sa spolupodieľal na tvorbe zákona o sociálnej práci a jeho presadení.